Ocena składu mineralnego sierści klaczy czystej krwi arabskiej z uwzględnieniem linii genealogicznych

Wanda Krupa

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Sołtys

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marek Sapuła

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jarosław Kamieniak

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The mineral content (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Si, Sn, Sr, Zn) of hair in 42 Arabian mares (aged 4–15 years, kept in the same management and feeding conditions) was assessed and it was analysed in particular sire and dam lines. The method of atomic emission measurement with optic spectroscopy technique was used. Significant differences in calcium and copper level between mares in particular sire lines were found. The analysis of the elements’ concentration in mares of particular dam lines showed significant changes in cobalt and arsenic levels. It may be stated that the genealogical affinity can have a modifying influence on some bio-elements’ content in the hair.


C h a c h u ł a J.: Pasze. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K.: Rodowodowa i użytkowa charakterystyka koni zajmujących czołowe miejsca w Polskich Narodowych Pokazach Koni Arabskich Czystej Krwi w latach 1979–1990. Ann. UMCS, EE, X, 114–125, 1992.
B u d z y ń s k i M., C h m i e l K., S o b c z u k D.: Wyróżniające się linie żeńskie w polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej. Ann. UMCS, EE, XV, 125–132, 1997.
C i e ś l a A., J a n i s z e w s k a J.: Poziom miedzi w surowicy krwi i sierści koni. Med. Wet., 56, 589–592, 2000.
D o b r z a ń s k i Z., J a n k o w s k a D., D o b i c k i W., K u p c z y ń s k i R.: The influence of different factors on the concentration of elements in hair of horses. Proccedings of the ISAH 2005 – Warsaw, 450–453, 2005.
D u n n e t M.: Hair analysis for screening horses for exposure to dietary toxic residues. Pferdeheilkunde, 21, 457–467, 2005.
J a m r o z D. (red.): Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. I. PWN, Warszawa 2001.
K o ś l a T., A n k e M.: Zapotrzebowanie na mikroelementy u koni. Koń Polski, 3, 14–15, 1986.
W i c h e r t B., F r a n k T., K i e n z l e E.: Zinc, copper and selenium intake and status of horses in Bawaria. J. Nutr., 132, 1776S–1777S, 2002.
W i t t e S. T., W i l l L. A., O l s e n C. R., K i n k e r J. A., M i l l e r – G r a b e r P.: Chronic selenosis in horses fed locally produced alfalfa hay. J. Am. Vet. Med. Ass., 202, 406–409, 1993.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Wanda Krupa 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Sołtys 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marek Sapuła 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jarosław Kamieniak 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>