Powiązania pobudliwości nerwowej z poziomem składników mineralnych w sierści koni arabskich

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Sołtys

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Elżbieta Mazurek

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marek Sapuła

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jarosław Kamieniak

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The study was conducted in a stud of Purebred Arabian horses including 39 breeding mares housed in one breeding object. The level of irritability in every mare was assessed using modified Excitability Tests by Budzyski’s method. A sample of 500 mg of hair was taken from mape region from under every horse’s mane to evaluate the level of particular mineral content. A mineral analysis by sample assessment of 28 mineral elements level using spectrometer of atomic emission was performed. It was stated that the results of nervous irritability assessed by Excitability Tests despite a lack of correlation significance (probably caused by a low number of individuals) are related to the level of some elements in the studied horses’ hair.


B u d z y ń s k i M.: Metody oceny pobudliwości oraz zrównoważenia układu nerwowego koni. Przegl. Nauk. Lit. Zoot., XXVIII, z. 3, 1982.
B u d z y ń s k i M.: Powtarzalność i odziedziczalność wskaźników oceny zrównoważenia systemu nerwowego koni pełnej krwi angielskiej. Ann. UMCS, EE, I, 25, Lublin 1983.
B u d z y ń s k i M.: Test lękliwości zastosowany do oceny stopnia zrównoważenia nerwowego koni. Med. Wet., 40, 3, 1984.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L., S ł o m k a Z.: Ocena pobudliwości nerwowej koni pełnej krwi angielskiej. Ann. UMCS, EE, XI, 21, Lublin 1993.
D o b r z a ń s k i Z., J a n k o w s k a D., D o b i c k i W., K u p c z y ń s k i R.: The influence of different factors on the concentration of elements in hair of horses. Proccedings of the ISAH 2005 – Warsaw, 450–453, 2005
D u n n e t M., L e e s P.: Trace elements, toxin and drug elimination in hair with particular reference of the horse. Res. Vet. Sci., 75, 89–101, 2003
F r i e d r i c h M. (red.): Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt. Wyd. AR w Szczecinie, 2002
D u r l a c k J.: Magnez w praktyce klinicznej. PZWL, Warszawa 1991
K o ś l a T., A n k e M..: Zapotrzebowanie na makroelementy u koni w zależności od sposobu użytkowania. Koń Polski, 2, 13–15, 1986
K o ś l a T., A n k e M..: Zapotrzebowanie na mikroelementy u koni. Koń Polski, 3, 14–15, 1986
S a s i m o w s k i E., B u d z y ń s k i M.: Żywienie koni. PWRiL, Warszawa 1981.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Sołtys 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Elżbieta Mazurek 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marek Sapuła 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jarosław Kamieniak 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>