Wykorzystanie równań regresji do szacowania pobudliwości nerwowej koni arabskich

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Sołtys

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Wanda Krupa

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marek Sapuła

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jarosław Kamieniak

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The studies were conducted in the studs of Arabian horses including one-year-old fillies that were tested again as breeding mares at the age of six years (77 individuals). The level of irritability was assessed by Excitability Test according to Budzyński's method in three stages: optic (O), accoustic (A), and optic-accoustic one (OA). The apparatus HIPPOCARD – Polar Sport Tester PEH 4000 was used to measure the heart rate in every horse. Assessment of nervous irritability of Arabian fillies at the age of one year by Excitability Test and regression equation can be useful to evaluate the irritability level of mares at the age of six years.


B l e n d i g e r W.: Psychologie und Verhaltensweisen des Pferdes. VPP, Berlin Hamburg 1980.
B u d z y ń s k i M.: Metody oceny pobudliwości oraz zrównoważenia układu nerwowego koni. Przegl. Nauk. Lit. Zoot. XXVIII, z. 3, 1982
B u d z y ń s k i M.: Powtarzalność i odziedziczalność wskaźników oceny zrównoważenia systemu nerwowego koni pełnej krwi angielskiej. Ann. UMCS, EE, I, 25, Lublin 1983.
B u d z y ń s k i M.: Test lękliwości zastosowany do oceny stopnia zrównoważenia nerwowego koni. Med. Wet., 40, 3, 1984.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L.: Poziom wskaźników tętna i oddechów u ogierów poddawanych testom oceny pobudliwości nerwowej. Ann. UMCS, EE, VII, 9, Lublin 1989.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L., S ł o m k a Z.: Ocena pobudliwości nerwowej koni pełnej krwi angielskiej. Ann. UMCS, EE, XI, 21, Lublin 1993.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L., S ł o m k a Z., B u d z y ń s k a M., K a m i e n i a k J., K r u p a W.: Variability of Behaviour Reaction Estimation Results in Young Arabian Horses. 49th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Book of Abstracts No 4, HM 1.10, 297, 1998.
B u d z y ń s k i M., S o ł t y s L., S ł o m k a Z., S a p u ł a M., B u d z y ń s k a M.: Reakcje etologiczne koni arabskich z uwzględnieniem zmian rytmu pracy serca. Symp. nauk. „ Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku”. Wyd. AR Lublin, 257–258, 1998.
M a c i e j o w s k i J., Z i b a J.: Genetyka i ogólna hodowla zwierząt. PWN, Warszawa 1972.
M i l l s D. S., K e n n e d y M. J.: What is normal for the domestic horse. Materiały EAAP, Warszawa 1998
V a l e t t e J.P., S a b l o n Ph.: Test for Precosious Detection of Running Ability in Arabian Horses. 43 rd Annual Meeting of the EAAP, Madrid, vol. 2, H 1a, 5, 544–545, 1992.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Sołtys 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Wanda Krupa 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marek Sapuła 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jarosław Kamieniak 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>