Wskaźniki biometryczne kuców felińskich w wieku trzech lat

Ryszard Kolstrung

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The paper presents changes in biometrics indices in Felin Ponies at the age of 3 years in successive periods of breeding as well as breed component influence on the measurements and conformation
proportions. Until 2004, 170 mares and 113 stallions were studied, out of which the majority were given the breeding licence. Arithmetic means of the basic measurements in Felin Ponies born in the last breeding period, at the age of 3 years, amounted to, the stallions and mares, respectively: height at withers – 132.6 ±6.4 i 130.9±7.16 cm; chest circumference – 156.2 ±6.97 i 159.4 ±7.47 cm, cannon circumference – 17.4 ±1.04 i 16.6 ±0.99 cm. Mean biometric indexes in stallions and mares equaled respectively: 119%; 123% – massiveness, 13.2%; 12.8% boniness and 102.5%; 104.9% oblique body length index. They indicate the Felin Pony is of an all-purpose utility type with the majority of saddle traits. Alteration of the Felin Pony towards the saddle type is possible with the use of Arabian Horses, Arab-Konik Horses, small Malopolski Horses and crossings of the Felin Pony with these breeds. Draught traits may be improved by the use of Polish Konik and Hutzul Horses as well as the crossing of these breeds with the Felin Pony.


K o l s t r u n g R., P u c h a ł a J.: Ocena współzależności między cechami pokrojowymi kuców sportowych a wynikami w Zawodach Oficjalnych Ogólnopolskich. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 68, 5, 265–282, 2003.
K o l s t r u n g R., K o l s t r u n g R., S t r z e l e c K., G o l e m a n M., P a ł y s M.: Parametry ruchu kuców felińskich w wierzchowych próbach dzielności. Ann. UMCS, EE, XXIII, 26, 2005.
LZHK: Ramowy program hodowlany populacji kuców felińskich. Lublin 1997.
PZHK: Krajowy Rejestr Koni Małych. Warszawa, 1995.
PZHK: Rejestr Kuców i Koni Małych. Warszawa 2002.
S a s i m o w s k i E., K o l s t r u n g R., P i e t r z a k S., S a p u ł a M., W o j c i e c h o w s k i J., S t a c h u r s k a A.: Produkcja ogólnoużytkowych kuców felińskich. Część I. Warunki i założenia hodowlano-produkcyjne. Ann. UMCS, EE, VI, 19, 157–163, 1988a.
S a s i m o w s k i E., K o l s t r u n g R., P i e t r z a k S., S a p u ł a M., W o j c i e c h o w s k i J., S t a c h u r s k a.: Produkcja ogólnoużytkowych kuców felińskich. Część II. Charakterystyka stosowanych i zamierzonych kojarzeń oraz materiału wyjściowego. Ann. UMCS, EE, VI, 20, 165–174, 1988.
S a s i m o w s k i E., K o l s t r u n g R., S t a c h u r s k a A., P l u t a M., N o g a j A.: Szczegółowy program hodowli i wykorzystania krajowej populacji kuców felińskich. Sprawozdanie końcowe dla KBN, AR Lublin, 2000.
Z w o l i ń s k i J.: Hodowla koni. PWRiL, Warszawa 1977.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Ryszard Kolstrung 
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora