Awersyjność koni podczas wielokrotnego pobierania krwi

Wanda Krupa

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Anna Nietrzpiel

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The experiment examined aversiveness of horses during the multiple blood collection procedure. The intensity of reactions was measured by heart rate changes. The pulse rate (heartbeats/min) in five variants: in the stable, before intervention, after hold-up, at needle insertion, during blood collection procedure and after intervention, was recorded. In most of the examined horses the increase of heart rate was found at needle insertion and after hold-up.


B a r e j W.: Środowisko a zdrowie i produkcyjność zwierząt. PWRiL, Warszawa 1991.
B l e n d i n g e r W.: Wstęp do psychologii konia. Polish edition by „J i K” Warszawa 2002.
G i o v a g n o l i G., T r a b a l z a M a r i n u c c i M., B o l l a A., B o r g h e s e A.: Transport stress in horses: an electromiographic study on balance preservation. Liv. Prod. Sci., 73, 247–254, 2002.
G r a n d i n T., M a x w e l l K., L a n i e r J.: A note on measurement of injection aversiveness. Ap. Anim. Beh. Sci., 61, 295–301, 1999.
K r z y m o w s k i T.: Fizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 1992.
R i e t m a n n T. R., S t u a r t A. E. A., S t a u f f a c h e r M., A u e r J. A., W e i s h a u p t M. A.: Assessment of mental stress in warmblood horses: heart rate variability in comparison to heart rate and selected behavioural parameters. Ap. Anim. Beh. Sci., 88, 121–136, 2004.
S a d o w s k i B.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN, Warszawa 2005.
W a i b l i n g e r S., M e n k e C., K o r f f J., B u c h e r A.: Previous handling and gentle interactions affect behaviour and heart rate of dairy cows during veterinary procedure. Ap. Anim. Beh. Sci., 85, 31–42, 2004.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Wanda Krupa 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Anna Nietrzpiel 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>