Ocena współzależności pomiędzy cechami produkcyjności mlecznej u kóz z „mocnymi” i „średnimi” genotypami αs1-kazeiny

Monika Kędzierska-Matysek

Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The phenotype correlations between some attributes of milk efficiency were evaluated in 806 goats kept in three breeding regions in Poland, i.e. Lubelszczyzna, Podkarpacie and Wielkopolska. There were shown high positive correlations between the content of fat and dry mass (r=0.94xx)  and protein concentration (r=0.50xx) as well as protein content and dry mass concentration (r=0.68xx) and casein (r=0.73xx). It was found that high negative correlation coefficients appear between fat content and protein-fat ratio (r=-0.84xx). A negative dependence was indicated between somatic cells count and milk lactose content (r=-0,18xx). In the goats characterized by “ strong” αs1-casein genes, nearly twice as high correlation coefficients were noted between the content of urea and protein and casein content (r=0.40xx) and (r=0.31xx) compared to the animals with “medium” variants (r=0.22xx).


B a g n i c k a E.: Wstępne wyniki szacowania parametrów genetycznych użytkowości mlecznej w polskiej populacji kóz. Przegl. Hod., 8, 15–16, 1996.
C l a r k S., S h e r b o n J. W.: Genetic variants of alpha s1 –CN in goat milk: breed distribution and associations with milk composition and coagulation properties. Small Rum. Res., 38, 135–143, 2000.
K m i e ć M., B a r a n o w s k i P., S z a t k o w s k a I.: Zależności między niektórymi cechami użytkowymi kóz białych uszlachetnionych. Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce. Zesz. Nauk. – Zakład Hodowli Owiec i Kóz SGGW, 1, 83–88, 1997.
K r z y ż e w s k i J., S t r z a ł k o w s k a N., R y n i e w i c z Z., B a g n i c k a E., O p r z ą d e k A.: Zależność między formami polimorficznymi alfa-s1-CN a dobową wydajnością i składem chemicznym mleka kóz w okresie laktacji. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 399, 189–198, 2000.
L i t w i ń c z u k A., K ę d z i e r s k a - M a t y s e k M., K r ó l J., B a r ł o w s k a J.: Produkcyjność kóz białych i barwnych uszlachetnionych oraz bezrasowych różniących się wariantami genetycznymi αs1-kazeiny. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 72, z. 3, 133–139, 2004.
M a h é M. - F., M a n f r e d i E., R i c o r d e a u G., P i a c è r e A., G r o s c l a u d e F.: Effets du polymorphisme de la caséine αS1 caprine sur les performances laitières: analyse intradescendance de boucs de race Alpine. Génét., Sél. Évol., 26, 151–157, 1993.
Polska Norma PN-68/A-86122- Mleko. Metody badań.
R i c o r d e a u G.: Genetics- breeding plans. In: Goat Production (C. Gall Ed.), 111–169, Academic Press, London 1981.
R y n i e w i c z Z., K r z y ż e w s k i J.: Aktualne problemy w hodowli kóz w Polsce. Zesz. Nauk. – Zakład Hodowli Owiec i Kóz SGGW, 1, 9–28, 1997.
S o w i ń s k i G.: Związek genetycznych wariantów beta-laktoglobuliny, alfa S1-, beta- oraz kappa kazein z wydajnością, składem chemicznym i wskaźnikami technologicznej przydatności białek mleka krów rasy nizinnej czarno-białej. Acta Acad. Agricult. Tech. Olstenensis, Zootechnica, 38, Sup. B, 1993.
S z y m a n o w s k a A., L i p e c k a Cz.: Stan i aktualna sytuacja w hodowli kóz w Polsce. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Anim. Sci., 37, 3–12, 2000.
W o j d a k - M a k s y m i e c K.: Markery genetyczne i ich wykorzystanie w hodowli kóz. Przegl. Hod., 11, 16–20, 2000.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Monika Kędzierska-Matysek 
Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora