Poziom biopierwiastków w sierści krów mlecznych

Monika Budzyńska

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Wanda Krupa

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Leszek Sołtys

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marek Sapuła

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Jarosław Kamieniak

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The content of 29 bio-elements (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn) was studied in hair samples of 100 dairy cows aged 3–5 years, staying in the same husbandry and feeding conditions. The method of atomic emission measurement with optic spectroscopy technique was used. Many significant dependences between particular mineral elements were found. Results of element analysis in dairy cows’ hair, which was studied on quite a big number of individuals, show quite a wide range of values for the most of the bio-elements. That is why it is necessary to study in particular the influence of different factors that may influence the level of mineral elements.


B i s - W e n c e l H.: Rozpoznawanie i zapobieganie niedoborom mineralnym u przeżuwaczy w regionie południowo-wschodniej Polski. Rozprawy Naukowe 243, Wyd. AR Lublin, 2001.
B u d z y ń s k i M., T r u c h l i ń s k i J.: Ocena składu biopierwiastków zawartych w organizmie koni na podstawie analizy ich zawartości w sierści. Ann. UMCS, EE, XXII, 253–261, 2004.
C h r i s t o d o u l o p o u l o s G., R o u b i e s N., K a r a t z i a s H., P a p a s t e r i a d i s A.: Dairy cows: selenium and vitamin E levels in relation with reproductive period, age, genotype. Obiettivi e Documenti Veterinari, 22, 19–25, 2001.
D o b r z a ń s k i Z., G ó r e c k a H., O p a l i ń s k i S., C h o j n a c k a K., K o ł a c z R.: Zawartość pierwiastków śladowych i ultraśladowych w mleku i krwi krów. Med. Wet., 61, 301–304, 2005.
F r i e d r i c h M. (red.): Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt. Wyd. AR Szczecin, 2002.
J a m r o z D. (red.): Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. I, PWN, Warszawa 2001.
K a b a t a - P e n d i a s A., P e n d i a s H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa 1999.
K l e c z k o w s k i M., K l u c i ń s k i W., S i k o r a J., K a s z t e l a n R.: Rola wybranych składników mineralnych w procesach oksydacyjnych organizmu. Med. Wet., 60, 242–245, 2004.
O d ó j J., W n u k W., S a b a L., B i s - W e n c e l H., N o w a k o w i c z - D ę b e k B.: Content of selected trace elements in milk and hair coat of cows from Central Pomerania region. Ann. UMCS, EE, XX, N2, 339–344, 2003.
S a b a L., B o m b i k T., B o m b i k A., N o w a k o w i c z - D ę b e k B.: Niedobory mineralne u krów mlecznych. Med. Wet., 56, 125–128, 2000.
W n u k W., O d ó j J., B i s - W e n c e l H., S a b a L., N o w a k o w i c z - D ę b e k B., B o m b i k T.: Milk and hair coat as indicators of macroelements content in cows at different stages of lactation. Ann. UMCS, EE, XXI, N2, 333–338, 2003.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Monika Budzyńska 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Wanda Krupa 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Leszek Sołtys 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marek Sapuła 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Jarosław Kamieniak 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>