Wpływ diety na wartości wybranych wskaźników hematologicznych u norek

Hanna Bis-Wencel

Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Bożena Nowakowicz-Dębek

Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Wioletta Wnuk

Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Miroslav Ondrasovic

Univerzita Veterinárskeho Lekárstwa, Košice, Ślovenská RepublikaAbstrakt

The aim of our study was to compare the morphological parameters of mink blood from animals fed normally and in a limited way. One-year old females from pastel morph were selected into two groups, 30 individuals each. Group K was the control group. The energetic value for 1 kg of group K feed was 1260 Kcal/EM; protein 46.2% EM; fat 41.3% EM; carbohydrates 12.5% EM. Experimental Group D was fed limited feeds from 15 IV–10 V. The dose of feed was 100g/individual/day. The energetic value for 1 kg was 1080 Kcal/EM, protein 48.8%, fat 37.8%; carbohydrates 13.4%. The following indices were determined in the animals’ blood: number of erythrocytes, haemoglobin concentration, mean corpuscular volume, mean corpuscular haemoglobin, mean corpuscular haemoglobin concentration and number of leucocytes and platelets. All parameters except the hematocrite were physiological for minks. The results did not show any effect of short termed restricted diet on blood parameters of adult females.


B e r e s t o v V. A., B l o m s t e d t L., B r a n d t A., J u o k s l a h t i T., J o r g e n s e n G., K o z h e v n i k o v a L.,T y u r n i n a N. W., V a l t o n e m M.: Hematology and clinical chemistry of fur animals. Wyd. Asbjorn Brandt, Scientifur., 1989.
B i s - W e n c e l H., N o w a k o w i c z - D ę b e k B., S a b a L., L i k o s B. : Zmiany wybranych wskaźników białokrwinkowych u lisów polarnych w zależności od sposobu utrzymania. Pr.Kom. Nauk Rol. i Biol. BTN, seria B, Nr 51, 41-44, 2003.
B i s - W e n c e l H., S a b a L., K o p c z e w s k i A., L i k o s - G r z e s i a k B., P y z i k--M o l ę d a M., O n d r a s o v i c M.: Wpływ żywienia wysokoenergetycznego na wskaźniki czerwonokrwinkowe u norek (Mustella vision). Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 72, 6, 69-74, 2004.
H u n t e r D. B.: Mink hematology and clinical biochemistry. [W:] Mink biology, health and disease. Canada Mink Breeders Association. Guelph, Ontario, 1996.
G l i ń s k i Z., K o s t r o K.: Praca zbiorowa: Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób. PWRiL, Warszawa 2002.
K r z y m o w s k i T.: Fizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 1995.
S t a n k i e w i c z W.: Hematologia weterynaryjna. PWRiL, Warszawa 1973.
W ó j c i k S., S ł a w o ń J, P o l o n i s A., S a b a L., B i a ł k o w s k i Z.: Wpływ dodatku tłuszczu lub sacharozy do karmy lisów polarnych na wybrane wskaźniki krwi, Med. Wet. 31, 224–226, 1980.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Hanna Bis-Wencel 
Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Bożena Nowakowicz-Dębek 
Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Wioletta Wnuk 
Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Miroslav Ondrasovic 
Univerzita Veterinárskeho Lekárstwa, Košice, Ślovenská RepublikaLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>