Wpływ diety na parametry biochemiczne krwi norek

Hanna Bis-Wencel

Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Magdalena Popiołek-Pyrz

Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Justyna Martyna

Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Emil Holoda

Univerzita Veterinárskeho Lekárstwa, Košice, Ślovenská RepublikaAbstrakt

The aim of this study was to compare the values of biochemical markers in mink females fed in two ways. In the experimental farm, pastel females were randomly selected into two experimental
groups, 30 individuals each. Group K was the control group, fed within the norms. Group D was periodically fed in a limited way from 15 IV–10 V. After this period in group D the dose of feed was enlarged to equal it to the level from group K. The blood from females was sampled just before slaughtering. In plasma we estimated bilirubin, cholesterol, glucose, urea, creatinin, urinary acid, ALT, ASP, ALP, LDH. The levels of all parameters were significantly different in each group. In D group, fed in a limited way, the enzyme activity was much lower. A similar tendency occurred in the other parameters.


B e r e s t o v V. A., B l o m s t e d t L., B r a n d t A., J u o k s l a h t i T., J f R g e n s e n G., K o z h e v n i k o v a L., T y u r n i n a N. W.,V a l t o n e n M.: Hematology and clinical chemistry of fur animals. Ed. Asbjorn Brandt, Scientifur, 1989.
B i s - W e n c e l H., S a b a L., L i c z m a ń s k i A., N o w a k o w i c z - D ę b e k B.: A level of some indices of the oxidation state in blood plasma of mink at slaughter period under the definite maintenance and feeding conditions. Ann. UMCS, EE, XXIII, 37, 285–290, 2005.
B i s - W en c e l H., S a b a L., O n d r a š o v i č O., L i k o s - G r z e s i a k B., P y z i k- M o l ę d a M.: Analiza wskaźników biochemicznych norek w różnym okresie wzrostu na tle żywienia wysokoenergetycznego. Ann. UMCS, EE, XXIII, 36, 275–283, 2005.
G l i ń s k i Z., K o s t r o K. praca zbiorowa: Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób. PWRiL, Warszawa 2002.
H u n t e r D. B: Mink hematology and clinical biochemistry. [In:] Mink biology, health and disease. Canada Mink Breeders Association. Guelph, Ontario, 1996.
K o k o t F., K o k o t S.: Badania laboratoryjne zakres norm i interpretacja. PZWL, Warszawa 1997.
K o p c z e w s k i A., B i s - W e n c e l H., S a b a L., S ł a w o ń J., O n d r a š o v i č M., W n u k W.: Wpływ zróżnicowanego poziomu żywienia wysokoenergetycznego oraz antyoksydantów na parametry biochemiczne surowicy lisów polarnych. Med. Wet., 58, (8), 616–619, 2002.
N o w a k o w i c z - D ę b e k B., S a b a L., B i s - W e n c e l H., B o m b i k E.: Impact of Different Maintenance Conditions on the Lipid Profile Parameters at Fox – Alopex lagopus. Ann. UMCS, EE, XXIII, 31, 239–244, 2005.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Hanna Bis-Wencel 
Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Magdalena Popiołek-Pyrz 
Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Justyna Martyna 
Pracownia Biologii Rozrodu Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Emil Holoda 
Univerzita Veterinárskeho Lekárstwa, Košice, Ślovenská RepublikaLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>