Analiza czynników wpływających na plenność samic norek standardowych i palomino

Stanisław Socha

Zakład Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej, Siedlce

Dorota Kołodziejczyk

Zakład Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej, SiedlceAbstrakt

The aim of the work was to analyse fertility of standard and palomino mink. The analysis of variance proved a statistically significant influence of the following factors on the number of raised pups: colour type, the year, female’s age and whelping term. The average number of raised pups was 4.9 and 4.6 in palomino and standard, respectively. Reproduction results of the analyzed breeding farm were high in comparison with the average domestic results. The number of raised pups was the highest in the second and the third years of reproduction of females (5.3 and 5.3) in palomino and in the second year (5.2) in standard. The lowest number of raised pups was observed in the first year of reproduction (4.7 in palomino and 4.3 in standard). The highest fertility was characteristic of females of both colour types in the first whelping term (until the 25th of April), while after this term the number of raised pups decreased in the following terms. Variability coefficient of the number of raised pups ranged from 32% (in palomino) to 40% (standard). The litters with 5 or 6 animals (23.5% and 26.5%, respectively) in palomino and with 4 or 6 animals (19.8% and 18.7%) in standard mink were the most frequent. On average, the litters of 8 and 9 animals (2.8% and 0.4%, respectively) and those of 1 or 2 animals (3.9% and 7.4%) in both standard and palomino were the least frequent.


B e r n a c k a H., K u b a c k i S.: Wpływ wieku i krotności krycia na plenność samic odmiany standard. Hodowca Drobnego Inwentarza, 9, 4–5, 1982.
C h o l e w a R.: Chów i hodowla zwierząt futerkowych. AR Poznań, 2000.
Filistowicz A., Żuk B.: Zastosowanie programów hodowlanych w doskonaleniu zwierząt futerkowych w Polsce. Zesz. Nauk Przegl. Hod., 21, 55–68, 1995.
J e ż e w s k a G., M a c i e j o ws k i J., S ł a w o ń J.: Selekcja na plenność i masę ciała norek standard. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 302, 75–79, 1983.
L o r e k M. O.: Charakterystyka rozrodu norek kojarzonych z samicami importowanymi z Danii. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 9, 22–24, 1996.
L o r e k M. O., G u g o ł e k A.: Wpływ krzyżowania międzyodmianowego norek na wskaźniki użytkowe. Acta Academiae Agriculture – Technicae Olstenesis Zootechnika, 46, 181–187, 1997.
M a c i e j o w s k i J., J e ż e w s k a G.: Genetyczne uwarunkowanie cech rozrodu zwierząt futerkowych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 12, 5–12, 1993.
Rozempolska-Rucińska I.: Genetyczne uwarunkowania cech użytkowych i funkcjonalnych norek. Rozpr. doktorska. (maszynopis), AR w Lublinie, 2003.
R o z e m p o l s k a - R u c i ń s k a J., J e ż e w s k a G., Z i ę b a G.: Parametry genetyczne cech rozrodu, masy ciała i okrywy włosowej norek pastelowych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 58, 7–15, 2001.
R u s z c z y c Z.: Metodyka doświadczeń zootechnicznych. PWRiL, Warszawa 1978.
S o c h a S., M a r k i e w i c z D.: Analiza czynników wpływających na plenność norek. Med. Wet., 11, 840–843, 2001.
S u l i k M., F e l s k a L.: Ocena wpływu samca i terminu krycia na plenność i długość ciąży u norek. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 53, 115–121, 2000.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Stanisław Socha 
Zakład Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej, Siedlce
Dorota Kołodziejczyk 
Zakład Metod Hodowlanych i Hodowli Zwierząt Futerkowych Wydział Rolniczy Akademii Podlaskiej, SiedlceLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora