The Effect of Worker Genotypic Interactions on Correlations Between Results of Different Hoarding Efficiency Tests in Honeybees

Grzegorz Borsuk

Department of Biological Basis of Animal Production, Agricultural Academy in Lublin

Jerzy Paleolog

Department of Biological Basis of Animal Production, Agricultural Academy in LublinAbstrakt

W testach polowych porównano pozyskiwanie i magazynowanie syropu cukrowego w rodzinkach będących mieszaniną pszczół z dwu różnych grup genetycznych (po 50%) z rodzinkami jednorodnymi, zawierającymi robotnice tylko z jednej z tych dwu grup (100%). W testach laboratoryjnych porównano pobieranie syropu cukrowego w klatkach z mieszaniną pszczół z dwu różnych grup (50%) z klatkami zawierającymi pszczoły tylko z jednej grupy (100%). Postanowiono sprawdzić, jak interakcje genotypowe pomiędzy grupami robotnic wpłyną na wyniki uzyskane w polu i w laboratorium. W teście polowym (ryc. 1) ilość pobranego/zmagazynowanego syropu w rodzinkach mieszanych nigdy nie była pośrednia w stosunku do tej odnotowywanej w rodzinkach jednorodnych, co wskazuje na nieaddytywne interakcje między grupami robotnic. Efekty wymieszania lepszych i gorszych zbieraczek były różne i zależały od ich pochodzenia (genotypu). Efektywność przetwarzania przyniesionego syropu w zapasy (tab. 1) była wyższa w rodzinkach mieszanych, co wskazuje na specyficzne interakcje między robotnicami. Podczas testów laboratoryjnych (ryc. 2) pszczoły z klatek, w których wymieszano robotnice z dwu różnych grup genetycznych, pobierały pośrednie ilości ciasta w stosunku do klatek, w których były pszczoły tylko jednej z grup, czyli współdziałały w sposób addytywny. Zatem nieaddytywne interakcje pomiędzy robotnicami następowały jedynie w warunkach polowych, co mogło rzutować na zgodność wyników uzyskanych w polu i w laboratorium.


B r o d s c h n e i d e r R., A r n o l d G., H r a s s i n g g N., C r a i l s h e i m K.: Alien honeybees do their job well: Scouting and recruiting in drifted bees. Proc. of the First European Conference of Apidology, Udine 57, 2004.
C a l d e r o n e N. W., P a g e R. E.: Effects of interactions among genetically diverse nestmates on task socialization by foraging honey bee (Apis mellifera). Behav. Ecol. Sociobiol., 30, 219–226, 1992.
F e w e l l J., P a g e R. E. Jr.: Genotypic variation in foraging responses to environmental stimuli by honey bees, Apis mallifera. Experienta, 49, 1106–1112, 1993.
G u z m a n-N o v o a R., P a g e R. E.: Genetic dominance and worker interactions affect honeybee colony defense, Behav. Ecol. 5, 91–97, 1994.
M i l n e C h. P.: An improved laboratory measurement of hoarding behavior in the honey bee. Amer. Bee J. 117, 8, 502–507, 1977.
M i l n e C h. P.: An estimate of the heritability of worker longevity or length of life in the honeybee. J. Apic. Res. 24, 3, 140–143, 1985.
M i l n e C h. P.: The need for using laboratory tests in breeding honeybees for improved honey production. J. Apic. Res., 24, 4, 237–242, 1985.
P a g e R. E., R o b i n s o n G. E.: The genetics of division of the labour in honey bee colonies. Adv. Insect Physiol. 23, 117–169, 1991.
P a l e o l o g J., F l i s W.: Wpływ genotypu i środowiska na zdolność pobierania wziątku u pszczoły miodnej w testach polowych i laboratoryjnych. Annales UMCS, sectio EE, vol. XVII, 17, 289–294, 1999.
P a x t o n R. J., S a k a m o t o C. H., R u g i g a F. C.: Modification of honey bee (Apis mellifera L.) stinging behaviour by within-colony environment and age. J. Apic. Res. 33, 2, 75–82, 1994.
T a b e r S.: Drifting, Gleanings in bee culture. Am. Bee J., 6, 398–399, 1988.
T h o m C., S e e l y T. D., T a u t z J.: A scientific note on the dynamics of labour devoted to nectar foraging in a honey bee colony: numbers of foragers versus individual activity. Apidologie, 31, 737–738, 2000.

Opublikowane
2006-12-31Grzegorz Borsuk 
Department of Biological Basis of Animal Production, Agricultural Academy in Lublin
Jerzy Paleolog 
Department of Biological Basis of Animal Production, Agricultural Academy in LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora