Odłowy motyli zwójkówek liściowych do pułapek feromonowych w sadach jabłoniowych. Część I. Dynamika lotu motyli

IZABELA KOT

Department of Entomology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 7, 20-069 LublinAbstrakt

Badania prowadzono w trzech sadach jabłoniowych na terenie województwa lubelskiego w latach 1999–2001. Ich celem było ustalenie fenologii lotu trzech gatunków zwójkówek liściowych (Spilonota ocellana, Pandemis cerasana, Archips podana) na podstawie odłowów do pułapek feromonowych. Lot samców S. ocellana był rozciągnięty w czasie i trwał od 6 do 9 tygodni. P. cerasana występowała zazwyczaj w dwóch pokoleniach, a liczebność drugiego pokolenia była niekiedy dwukrotnie wyższa niż pierwszego. Stwierdzono również występowanie dwóch pokoleń motyli A. podana, ale ich liczebność była niska. 

Słowa kluczowe:

zwójkówki liściowe, pułapki feromonowe, dynamika lotu, sady jabłoniowe

Cardé R.T., Elkinton J.S., 1984. Field trapping with attractants: methods and interpretation [in:] Hummel H.E. and Millar T.A. (eds) Techniques in pheromone research. Springer Verlag, 111–129.

Emeljanov V.A., Bulyginskaja M.A., 1999. Ispolzovanie feromonov dlja borby s jablonnoj plodožorkoj Laspeyresia pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae) metodom éliminacii i dezorientacii samcov. Entomologičeskoe Obozrenie, LXXVIII, 3, 555–564.

Koślińska M., 1982. Okresy lotu i składania jaj sześciu gatunków zwójkówek (Lepidoptera, Tortricidae). Pr. Inst. Sad. i Kw., ser. A, t. 23, 137–145.

Koślińska M., Tworkowska U., Prędki S., Wojtas-Kozieł B., Gromisz Z., Bachnacki R., Karczewski J., Piotrowski S., Płuciennik Z., Zielińska B., Długowolski B., 1990a. Fenologia lotu wydłubki oczateczki – Spilonota ocellana (F.) i płatkówki pstrocineczki – Hedya nubiferana (Hw.) (Lepidoptera, Tortricidae) w Polsce. Pr. Inst. Sad. i Kw., ser. A., t. 29, 87–95.

Koślińska M., Tworkowska U., Wojtas-Kozieł B., Gromisz Z., Prędki S., Bachnacki R., 1990b. Przebieg lotu zwójki siatkóweczki – Adoxophyes reticulana Hbn. i zwójki rdzaweczki – Archips podana Scop. (Lepidoptera, Tortricidae) w Polsce w latach 1984–1987. Pr. Inst. Sad. Kw., ser. A., t. 29, 75–85.

Kot I., 2006. The flight dynamics of Adoxophyes orana Fisch. v. Rösl. in apple orchards near Lublin. Zaścita Rastienij, 30(1), 397–400.

Olszak R.W., 1998. Monitoring jako podstawa nowoczesnej ochrony – aktualne problemy zwalczania szkodników roślin sadowniczych. Ogólnopol. Konf. Ochr. Roślin Sad., Skierniewice 19–20 lutego, 3–11.

Olszak R.W., Płuciennik Z., 1999. Zastosowanie feromonów w ochronie roślin sadowniczych. Instrukcja upowszechniania 254, ISiK Skierniewice, 16.

Płuciennik Z., 1999. Wykorzystanie pułapek feromonowych i selektywnych insektycydów do zwalczania owocówki jabłkóweczki. Ogólnopol. Nauk. Konf. Ochr. Roślin Sad., Skiernie- wice 16–17 lutego, 31–34.

Razowski J., Wiąckowski S., 1959. Ważniejsze zwójki (Lepidoptera, Tortricidae) występujące w sadach polskich. Prace Inst. Sad., ser. A, t. 4, 290–310.

Woroniecka J., 1925. Badania nad zwójkami drzew owocowych: Argyroploce variegana Hbn. i Tmetocera ocellana F. Pam. Państ. Inst. Nauk Gosp. Wiejs. w Puławach, 6(A), 36–50.


Opublikowane
2009-06-29IZABELA KOT 
Department of Entomology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 7, 20-069 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora