Odłowy motyli zwójkówek liściowych do pułapek feromonowych w sadach jabłoniowych. Część II. Struktura liczebności

IZABELA KOT

Department of Entomology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 7, 20-069 LublinAbstrakt

Celem trzyletnich badań było ustalenie struktury liczebności wybranych gatunków zwójkówek liściowych w sadach jabłoniowych o zróżnicowanym systemie ochrony roślin na podstawie odłowów do pułapek feromonowych. Spośród czterech badanych gatunków tych motyli trzy najliczniej odławiano w sadzie bez ochrony chemicznej. Były to: Spilonota ocellana, Adoxophyes orana oraz Pandemis cerasana. Natomiast najmniej licznie gatunki te występowały w sadzie intensywnie chronionym. Różnice w liczebności odławianych samców w tych dwóch sadach jabłoniowych istotnie różniących się systemem ochrony roślin były znaczne. W każdym z badanych sadów gatunkiem dominującym był S. ocellana.

Słowa kluczowe:

zwójkówki liściowe, pułapki feromonowe, struktura liczebności, sady jabłoniowe

Kot I., 2009. The catch of leaf tortricids moths to pheromone traps in apple orchards. Part I. Dynamics of moths flight. Annales UMCS, sec. EEE, 19(1), www. versita.com/science/agriculture.

Kot I., Jaśkiewicz B., 2007. Leaf tortricids (Lepidoptera, Tortricidae) inhabiting apple orchards of the vicinity of Lublin. Part I. The species composition and the number. EJPAU, Topic Horticulture, 10, 1, www.ejpau.media.pl

Koślińska M., Tworkowska U., Wojtas-Kozieł B., Gromisz Z., Prędki S., Bachnacki R., 1990. Przebieg lotu zwójki siatkóweczki – Adoxophyes reticulana Hbn. i zwójki rdzaweczki – Archips podana Scop. (Lepidoptera, Tortricidae) w Polsce w latach 1984–1987. Pr. Inst. Sad. Kw., ser. A., t. 29, 75–85.

Olszak R. W., 1995. Zagrożenia, problemy i tendencje w ochronie roślin sadowniczych przed szkodnikami. Ogólnopol. Konf. Ochr. Roślin Sad., Skierniewice, 1–2 lutego, 10–16.

Płuciennik Z., 2000. Zwójki liściowe – zagrożenie i zwalczanie. V Ogólnopol. Spotkanie Sadowników w Grójcu, 19–20 stycznia 2000 r., ISiK Skierniewice, 106–110.

Płuciennik Z., Olszak R. W., 2005. Zwójkówki w sadach. Plantpress Kraków, 53.

Płuciennik Z., Rejnus M., Banyś M., Brożbar J., 1994. Zwójki liściowe – występowanie i problemy zwalczania. Mat. Ogólnopol. Konf. Ochr. Roślin Sad., ISiK Skierniewice, 51–55.

Płuciennik Z., Olszak R. W., Tworkowska U., 1998. Skład gatunkowy zwójkówek liściowych w różnych rejonach klimatycznych Polski. Ogólnopol. Konf. Ochr. Roślin Sad., Skierniewice 19–20 lutego, 91–94.

Stanisz A., 1999. Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe. Testy nieparametryczne – cz. II. Medycyna praktyczna 10, 167–169.


Opublikowane
2009-06-29IZABELA KOT 
Department of Entomology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 7, 20-069 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora