Plonowanie cykorii sałatowej (Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.) uprawianej w kilku terminach

Ewa Rożek

Abstrakt

Podczas badań przeprowadzonych w latach 2004–2005 oceniono wpływ terminu sadzenia rozsady na plonowanie 3 odmian cykorii sałatowej. Rozsadę sadzono 20 kwietnia, 5 i 20 maja, 5 czerwca, 15 lipca i 3 sierpnia w rozstawie 30 × 30 cm (‘Indigo’, ‘Leonardo’) i 30 × 35 (‘Uranus’). Zależnie od terminu sadzenia rozsady plon handlowy odmian typu radicchio wynosił 25,5–51,0 t·ha–1, a odmiany ‘Uranus’ 57,6–97,2 t·ha–1.

Słowa kluczowe:

cykoria sałatowa, termin sadzenia, odmiana, plon

Pobierz

Opublikowane
2007-12-15Ewa Rożek Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora