Wpływ odmiany na wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) w warunkach Lubelszczyzny. Część I. Plon korzeni

Robert Gruszecki

Abstrakt

Oceniano wielkość i jakość plonu piętnastu odmian pietruszki korzeniowej. Największy średni plon ogólny uzyskano z roślin odmian ‘Berlińska PNE’ (20,9 t·ha–1) i ‘Alba’ (20,4 t·ha–1), a plon korzeni handlowych z odmian ‘Kaśka’ (13,4 t·ha–1) i ‘Gazela’ (13,0 t·ha–1). Odmiana ‘Gazela’ charakteryzowała się ponadto największym udziałem korzeni I klasy jakości (80,4%) w plonie handlowym. Podstawowym składnikiem plonu niehandlowego były korzenie drobne, o średnicy poniżej 20 mm, a także rozwidlone. Największy udział korzeni drobnych otrzymano z odmiany ‘Alba’ (61,2%), a rozwidlonych z odmiany ‘Brandenburska’ (62,9%). Udział korzeni z objawami chorobowymi w plonie niehandlowym był największy u odmiany ‘Hamburska’ (32,9%), a najmniejszy u ‘Aroma’ (11,5%). Długość korzenia wahała się od 13,3 cm (‘Bubka’) do 17,0 cm (‘Gazela’). Średnia masa korzenia handlowego oscylowała w granicach od 36,8 g (‘Bubka’) do 69,9 g (‘Brandenburska’).

Słowa kluczowe:

pietruszka korzeniowa, odmiany, plon, jakość korzeni

Bąkowski J., Michalik H., Umięcka L. 1994. Wpływ terminu siewu i zbioru na jakość pietruszki korzeniowej i jej przechowywanie. Biul. Warz. XLI, 157–167.
Błażewicz M., Kęsik T. 1991. Wpływ głębokości siewu oraz zastosowania substancji zmniejszających zaskorupienie gleby na wschody, wzrost i plony pietruszki. Mat Konf. Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Warzywnych, Kraków 5–6 lutego 1991 r., 115–118.
Błażewicz-Woźniak M. 1998a. Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Część III. Plon korzeni i jego struktura. Ann. UMCS sect. EEE, VI, 73–87.
Błażewicz-Woźniak M. 1998b. Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Część III. Cechy jakościowe korzeni. Ann. UMCS sect. EEE, VI, 89–101.
Robak J. 2006. Ochrona warzyw przed chorobami w integrowanym i ekologicznym systemie uprawy w Polsce. Nowości Warz., 42, 49–64.
Gruszecki R. 2004. Effect of cultivar on early yield of parsley grown from the late summer sowing. Folia Hort., 16/2, 27–32.
Gruszecki R. 2005. Ocena wybranych odmian pietruszki korzeniowej uprawianych w warunkach Lubelszczyzny [w:] Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych. Wyd. ISK Skierniewice, 107–111.
Gruszecki R. 2006. Ocena wybranych cech biometrycznych kilku odmian pietruszki korzeniowej uprawianej z siewu późnojesiennego. Folia Hort. supl., 1, 156–160.
Kęsik T. 1997. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na plony warzyw korzeniowych. Mat. konf. nt. „Doskonalenie technologi produkcji roślin warzywnych” Olsztyn, 24–25 czerwca, 127–130.
Nawrocki J. 2000. Ocena zdrowotności kilku odmian pietruszki korzeniowej. Zesz. Nauk. AR Kraków, 364, 349–352.
Polska Norma PN-R-75370. 1996. Pietruszka korzeniowa.
Pobierz

Opublikowane
2007-12-15Robert Gruszecki Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>