Ocena stanu odżywiania gomfreny (Gomphrena globosa L.) w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem

Zenia Michałojć

Abstrakt

Badania przeprowadzone w latach 2002–2004 dotyczyły wpływu zróżnicowanych dawek azotu oraz nawozu potasowego na stan odżywiania gomfreny kulistej (Gomphrena globosa L.) w uprawie pod osłonami. Stwierdzono w liściach gomfreny istotny wzrost zawartości azotu ogółem oraz azotanów wraz ze wzrostem dawki azotu, niezależnie od zastosowanych nawozów potasowych. Odnotowano wraz ze wzrostem dawki azotu istotnie mniejszą zawartość fosforu i potasu w liściach gomfreny oraz brak istotnego wpływu wzrastających dawek azotu na zawartość magnezu, chloru i siarki. Wykazano większą przydatność chlorku potasu do nawożenia gomfreny nią siarczanu potasu i saletry potasowej.

Słowa kluczowe:

gomfrena, nawożenie, azot, potas, skład chemiczny

(Gomphrena globosa L). Ind. J. Agr., 37, 3, 627–628.
Kang J., G., van Iersel M. W. 2002. Nutrient solution concentration affects growth of subirrigated bedding plants. J. Plant Nutr., 25 (2), 387–403.
Komosa A. 2004. Nowe liczby graniczne dla ro lin ozdobnych uprawianych pod osłonami. Hasło Ogrodn., 6, 124–126.
Michałojć Z. 2007.Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem na wzrost, kwitnienie i walory dekoracyjne gomfreny (Gomphrena globosa L.). Rocz. AR w Poznaniu, S. Ogrodn., 41, 135–139.
Michałojć Z., Konopińska J., Nowak L. 2003. Wpływ nawożenia azotem na wartość dekoracyjną celozji. Folia Hort., supl. 1, 538–540.
Michałojć Z., Wołodko A., Nowak L. 2006. Wpływ nawożenia potasem na wzrost, kwitnienie, walory dekoracyjne i skład chemiczny celozji (Celosia argantea var. cristata L.) Acta Agroph., 7, 4, 983–990.
Nowak J. 2000. Rośliny na suche bukiety – uprawa, suszenie, farbowanie, preparowanie. Wyd. Hortpress Sp. z o.o. Warszawa.
Palmer J. 1998. A taxonomic revision of Gomphrena (Amarantaceae) in Australia. Australien Systematic Botany 11, 73–161.
Parthban S., Vadivelu T. E., Pappiah C. M. 2001. Integrated nutrient management in globe amaranth (Gomphrena globosa L.). South-Ind. Hort. 49, 187–190.
Starck Z. 2002. Rola składników mineralnych w roślinie [w:] Kopcewicz J., Lewak S. (red.) Fizjologia roślin. Wyd. PWN, 228–271.
Stichman-Marny U. 2000. Suche bukiety z roślin ogrodowych i dziko rosnących. Wyd. Multico, Warszawa.
Pobierz

Opublikowane
2007-12-15Zenia Michałojć Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora