Zmiany w produkcji materiału wyjściowego drzewek owocowych na Lubelszczyźnie w latach 1994–2004

Eugenia Czernyszewicz

Abstrakt

Celem badań przeprowadzonych na podstawie wyników kwalifikacji plantacji szkółkarskich z lat 1994–2004 było przedstawienie stanu i przemian w produkcji sadowniczego materiału wyjściowego na Lubelszczyźnie. Badaniami objęto mateczniki podkładek wegetatywnych, szkółki podkładek generatywnych oraz sady nasienne i zraźnikowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w badanym okresie produkcja podkładek wegetatywnych i wszystkich gatunków podkładek generatywnych, oprócz węgierki Wangenheima, miała trend wzrostowy. W strukturze produkcji podkładek wegetatywnych dominowały podkładki M26 i M9, a generatywnych – antypka, ałycza i czereśnia ptasia.

Słowa kluczowe:

matecznik podkładek wegetatywnych, podkładki, sady nasienne, sady zraźnikowe

Bielenin S., M. 1971. Dynamika zmian w szkółkarstwie sadowniczym w Polsce w latach 1955–1969. Pr. Inst. Sadow. XV, 261–269.
Czernyszewicz E. 1999. Perspektywy i zagrożenia gospodarstw szkółkarskich w Polsce w świetle badań ankietowych. Mat. II Ogólnopol. Konf. Ogrod, Lublin 14–15XII 1999, 187–198.
Czynczyk A. 1998. Szkółkarstwo sadownicze. PWRiL, Warszawa.
Dolatowski J. (red.) 1999. Szkółkarstwo polskie 1799–1999. Agencja ZYX – Poligrafia, Warszawa.
Grzyb Z. 2001. Stan i perspektywy szkółkarstwa po integracji z Unią Europejską. Sad Nowoczesny, 9, 10–12.
Hołubowicz R., Hołubowicz T. 2003. Fruit Trees and Bushes Nursery Production. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.
Klimek G. 2001. Zarys stanu obecnego i perspektywy ekonomiczne szkółkarstwa sadowniczego na przykładzie jabłoni i truskawek. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. Raporty Rynkowe, 18, 48–50.
Kumicki A. 1993. Stan produkcji szkółkarskiej w rejonie lubelskim. Ogrodnictwo, 3, 15–17.
Nejman P. 1997. Rynek materiału szkółkarskiego na Lubelszczyźnie. AR w Lublinie, maszynopis.
Panasik J. 1994. Kwalifikacja sadów matecznych do pozyskiwania zrazów i nasion. Szkółkarstwo, 2, 22–23.
Panasik J. 1995. Kwalifikacja materiału szkółkarskiego. Szkółkarstwo, 2, 5–7.
Panasik J. 1996. Wyniki kwalifikacji materiału szkółkarskiego w 1995 r. Szkółkarstwo, 1, 21–23.
Panasik J. 1997. Kwalifikacja materiału szkółkarskiego w 1996 roku. Szkółkarstwo, 1, 7–11.
Panasik J. 1998. Kwalifikacja sadowniczego materiału szkółkarskiego w 1996 roku. Szkółkarstwo, 1, 21–23.
Panasik J. 1999. Ocena polowa i laboratoryjna sadowniczego materiału szkółkarskiego. Szkółkarstwo, 1, 6–8.
Smaczyński K. 2000. Ocena mateczników podkładek wegetatywnych. Szkółkarstwo 3, 18–19.
Smaczyński K. 2002. Kwalifikacja szkółek w 2001 r. Szkółkarstwo, 2, 41–42.
Smaczyński K. 2004. Co to jest CAC. Szkółkarstwo, 1, 38–41.
Smaczyński K. 2005. Kwalifikacja szkółek w 2004 r. Szkółkarstwo, 2, 82–83.
Pobierz

Opublikowane
2007-06-18Eugenia Czernyszewicz Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora