Wpływ gęstości sadzenia na wzrost i jakość okulantów wiśni odmiany 'Łutówka' na podkładce czereśnia ptasia (Prunus avium L.)

Piotr Baryła

Abstrakt

Badania nad wpływem gęstości sadzenia czereśni ptasiej na wzrost i jakość okulantów wiśni przeprowadzono w latach 1997–2000 w Stacji Doświadczalnej Felin Akademii Rolniczej w Lublinie. Obiekt badań stanowiły trzy rozstawy siewek czereśni ptasiej w szkółce: 25 x 90 cm, 20 x 90 cm, 15 x 90 cm. Zróżnicowana gęstość sadzenia podkładek nie zmieniała istotnie cech jakościowych okulantów oraz nie wpływała na liczbę uzyskanych okulantów wiśni w porównaniu do zaokulizowanych podkładek. Drzewka odmiany 'Łutówka' rosnące w dużym zagęszczeniu w rzędach osiągały większą wysokość, ale miały mniejszą grubość
i gorzej się rozgałęziały od okulantów w rozstawie 25 x 90 cm. Wykazano duże zróżnicowanie pomiędzy latami. Najlepsze jakościowo wiśnie otrzymano w pierwszym cyklu produkcyjnym. Największą wydajność szkółki w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha uzyskiwano, sadząc podkładki w rozstawę 15 x 90 cm.

Słowa kluczowe:

szkółka, wiśnia, gęstość sadzenia, jakość okulantów

Callesen O., 1989. The effect of plant spacing in the nursery on the branching of apple trees. Tiddskrift for Planteavl, 93: 359–364.
Czynczyk A ., 1998. Szkółkarstwo sadownicze. PWRiL Warszawa.
Hogue E.J., Quamme H.A., 1990. Production of „feathered” apple trees in the home nursery. Compact Fruit Trees, 23: 125–127.
Hołubowicz T., Rebandel Z., Ugolik M., 1993. Uprawa czereśni i wiśni. PW-RiL Warszawa.
Lipecki J., Lipecki M., 1994. Obserwacje nad wzrostem okulantów kilku odmian jabłoni. Ann. Univ. Marae Curie-Skodowska, sec. EEE, 2: 13–16.
Mika A., Piskor E., 1994. Wpływ jakości drzewek jabłoni na plonowanie drzew w drugim i trzecim po posadzeniu. XXXIII Ogólnop. Nauk. Konf. Sad. ISiK Skierniewice: 60–62.
Rejman A., Ścibisz K., Czarnecki B., 2002. Szkółkarstwo roślin sadowniczych. PWRiL Warszawa.
Skrzyński J., Poniedziałek W., 2000. Wzrost i plonowanie odmiany 'Jonagold' na kilku podkładkach wegetatywnych. Zesz. Nauk. Inst. Sadow. Kwiac. Skiern., 8: 53–58.
Ślaski J., 1950. Szkółkarstwo polskie. Tom 2, LSW, Poznań.
Pobierz

Opublikowane
2005-05-20Piotr Baryła Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora