Wpływ warunków pogodowych na plonowanie czosnku

Joanna Majkowska-Gadomska

Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Brygida Wierzbicka

Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Badania nad wpływem warunków pogodowych na plonowanie czosnku przeprowadzono w latach 2000-2003 w Ogrodzie Zakładu Dydaktyczno-Doświadczelnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Materiał badań stanowiły rośliny czterech odmian czosnku jesiennego wytwarzające pędy kwiatostanowe: ‘Arkus’, ‘Harnaś’, ‘Mega’ i ‘Zawrat’. Wymienione odmiany charakteryzowały się dobrym zimowaniem w polu. W latach prowadzenia badań wystąpiły zmienne warunki pogodowe w okresie wegetacji czosnku. Najbardziej korzystne warunki zanotowano w 2001 roku, w którym uzyskano największy średni plon handlowy główek 4,5 kg·m-2, natomiast w latach 2002 i 2003, w mniej sprzyjających warunkach pogodowych, uzyskano kolejno 1,7 i 1,8 kg·m-2. Wielkość plonu czosnku istotnie zależała od odmiany oraz sumy opadów w miesiącu maju i czerwcu.

Słowa kluczowe:

czosnek, odmiana, plon

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Joanna Majkowska-Gadomska 
Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Brygida Wierzbicka 
Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora