Dynamika wzrostu i plonowanie bielunia indiańskiego (Datura innoxia Mill.) na tle warunków pogodowych

Iwona Pakuła

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych AR w Lublinie

Halina Buczkowska

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych AR w Lublinie

Hanna Bednarek

Katedra Agrometeorologii AR w LublinieAbstrakt

Badania przeprowadzono w latach 2002 oraz 2004 i 2005 w Gospodarstwie Doświadczalnym AR w Lublinie, w Felinie. W latach prowadzenia badań przebieg pogody w okresie wegetacji bielunia był zróżnicowany pod względem temperatury powietrza i gleby oraz ilości opadów.
Największą wrażliwość na warunki pogodowe wykazał bieluń indiański w okresie wschodów. W roku 2002 w sprzyjających warunkach termicznych i wilgotnościowych rośliny bielunia odznaczały się większą wysokością i wykształciły więcej liści, aniżeli w latach 2004 i 2005. Początek owocowania bielunia, a także świeża masa ziela, uzależnione były również od warunków pogodowych. W roku 2002 owocowanie rozpoczęło się po 77 dniach od siewu, zaś w latach 2004 i 2005 później, gdyż po 86 i 84 dniach. Większą świeżą masą odznaczały się rośliny
zebrane w roku 2005 (średnio 1,86 kg), aniżeli w roku 2002 (średnio 1,48 kg).

Słowa kluczowe:

bieluń indiański, wzrost, plonowanie, warunki pogodowe

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Iwona Pakuła 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych AR w Lublinie
Halina Buczkowska 
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych AR w Lublinie
Hanna Bednarek 
Katedra Agrometeorologii AR w LublinieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora