Wpływ kondycjonowania nasion na wschody i wczesny wzrost siewek cebuli i marchwi

Edward Borowski

Katedra Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej w Lublinie

Sławomir Michałek

Katedra Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

W latach 2004-2005 prowadzono badania dotyczące wpływu kondycjonowania nasion cebuli odm. 'Wolska' i marchwi odm. 'Koral' na dynamikę wschodów i wigor siewek. Nasiona kondycjonowano w temperaturze 15°C przez 7 dni (tylko GA3 – 1 dzień) w następujących substancjach: GA3 (1 g·dm-3), PEG 8000 (240 g· dm-3), Ekosorb Na (10 g·dm-3) oraz MCE w proporcjach objętościowych – nasiona: MCE: H2O (2:1:3) dla marchwi i (3,3:1:2,7) dla cebuli. Po kondycjonowaniu nasiona wysiano do pojemników napełnionych substratem torfowym. Wschody i wzrost roślin przez okres 5 tygodni przebiegał przy świetle 200 µmol·m-2·s-1 i temp. 24°C w dzień i 20°C w nocy. Uzyskane wyniki wykazały, że wśród substancji użytych do przedsiewnego kondycjonowania nasion cebuli i marchwi w istotnym stopniu na dynamikę i szybkość wschodów roślin wpłynął tylko MCE w obu latach przeprowadzonych badań oraz PEG w roku 2005. Kondycjonowanie nasion cebuli w MCE i Ekosorbie Na wyraźnie zwiększyło wysokość części nadziemnej, długość korzeni i zawartość chlorofilu w liściach, a także świeżą masę siewek, ale tylko w drugim roku badań. Natomiast na siewki marchwi podobny wpływ wywierało kondycjonowanie nasion w MCE, PEG i GA3. Pod wpływem tych substancji następował wzrost długości korzeni, świeżej masy siewek i zawartości w nich chlorofilu „a+b”.

Słowa kluczowe:

osmokondycjonowanie, matrykondycjonowanie, cebula, marchew, wschody, wzrost siewek

Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Edward Borowski 
Katedra Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej w Lublinie
Sławomir Michałek 
Katedra Fizjologii Roślin Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora