Wpływ terminu zbioru i metody suszenia na usychalność surowców mniszka pospolitego (Taraxacum officinale coll.)

Małgorzata Kuśmierz

Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50a, 20–280 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-9077-125X

Magdalena Ewelina Walasek

Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50a, 20–280 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0002-7085-2212

Robert Gruszecki

Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50a, 20–280 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7108-1854


Abstrakt

Mniszek pospolity jest rośliną wykorzystywaną w zielarstwie i przemyśle przetwórczym. W obrocie handlowym znajduje się głównie surowiec wysuszony, do otrzymania którego, stosowane są różne metody suszenia. Celem pracy było określenie wydajności procesu suszenia surowców zielarskich mniszka pospolitego, w zależności od zastosowanej metody. Materiał przeznaczony do badań pozyskano z dwóch terminów zbioru (wiosna, jesień) i został poddany suszeniu w suszarni termicznej w temperaturze 35°C, w warunkach naturalnych na słońcu (szklarnia) oraz w cieniu (strych). Przeprowadzone badania wykazały, iż wydajność suszenia określana współczynnikiem usychalności (stosunek masy surowca świeżego do wysuszonego) zależy od rodzaju surowca i dla mniszka pospolitego kształtuje się następująco: korzeń < ziele z korzeniem < liście < kwiaty < pędy kwiatostanowe wg malejącej wydajności. Większą wydajnością charakteryzowały się surowce mniszka pospolitego pozyskane jesienią, współczynnik usychalności korzeni był mniejszy o 2,2; ziela z korzeniem o 2,0; a liści o 1,8 w porównaniu z materiałem pozyskanym wiosną. Jednak suszenie surowców zebranych jesienią w warunkach naturalnych może być utrudnione ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w tym czasie. Analizowane metody suszenia nie wpłynęły na usychalność surowców mniszka, jedynie dla surowca zebranego wiosną mniej wydajne okazało się suszenie termicznie niż w warunkach naturalnych w cieniu i na słońcu. Surowiec pozyskany z tej samej uprawy i suszony w tych samych warunkach może mieć zróżnicowaną usychalność i wilgotność po wysuszeniu, choć najczęściej różnice te są niewielkie.

Słowa kluczowe:

korzeń, ziele z korzeniem, liść, kwiat, wilgotność surowca, sucha masa

Bączek K., Węglarz Z., Kosakowska O., Pióro-Jabrucka E., Szymona J., 2017. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – badania w zakresie określenia źródeł oraz przy-czyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępo-wania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypad-kom. SGGW w Warszawie, Warszawa.

González-Castejón M., Visioli F., Rodriguez-Casado A., 2012. Diverse biological activities of dan-delion. Nutrition Reviews, 70(9), 534–547. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2012.00509.x

Gruszecki R., Zawiślak G., Rybiński M., Zalewska E., Walasek-Janusz M., 2020. Usychalność surowców zielarskich. Ann. Hortic. 30 (3–4), 5–21. https://doi.org/10.24326/ah.2020.3.1

Héjja M., Héthelyi É., Ferenczy A.Z., Szentgyörgyi E., 2001. Changes of the characteristics of Satureja hortensis L. herb during flowering period. Int. J. Hort. Sci., 7 (2), 56–60.

Mafruchati M., 2020. Dandelion, a pest, or a remedy? A trends analysis through big data. Syst. Rev. Pharm. 11(8), 142–145. https://doi.org/10.31838/srp.2020.8.21

Marciniuk P., Marciniuk J., Grużewska T., Głowacki Z., 2010. Rodzaj Taraxacum w Polsce. Wydawnictwo UPH, Siedlce.

Ontagodi T., Patil S.G., 2016. Drying characteristics of different corianders (Coriandrum sa-tivum L.) varieties. The Bioscan 11(1), Supplement on Agronomy, 647–650.

Polski Mniszek, 2021. https://mniszek.pl/ [dostęp: 14.12.2021].

Qaas F., Schiele E., 2001. Einfluss der Energiekosten auf die Rentabilität im Trocknungsbetrieb. Zeitschrift für Arznei – und Gewürzpflanzen 6(3), 144–145.

Schütz K., Carle R., Schieber A., 2006. Taraxacum – a review on its phytochemical and pharmaco-logical profile. J. Ethnopharmacol. 107(3), 313–323.

Sugier D., 2010. Mniszek pospolity (Taraxacum officinale coll. F.H.Wigg.). W: Kołodziej B. (red.), Poradnik dla plantatorów. Uprawa ziół. PWRiL Poznań, 312–316.

Suliman A.E., Abdelhay Y.B., Saad A.E., 2016. Drying characteristics and quality changes of moringa leaves. Misr J. Agric. Engin., 33 (3), 947–960. https://doi.org/10.21608/mjae.2016.97760

Tran H.T.T., Gigl M., Le N.P.K., Dawid C., Lamy E., 2021. In vitro effect of Taraxacum officinale leaf aqueous extract on the interaction between ACE2 cell surface receptor and SARS-CoV-2 spike protein D614 and four mutants. Pharmaceuticals 14(10), 1055. https://doi.org/10.3390/ph14101055

Pobierz

Opublikowane
2022-05-19Małgorzata Kuśmierz 
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50a, 20–280 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-9077-125X
Magdalena Ewelina Walasek 
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50a, 20–280 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0002-7085-2212
Robert Gruszecki 
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 50a, 20–280 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0001-7108-1854Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>