Zmiany zawartości wybranych składników mineralnych w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w okresie wegetacji

Dariusz Wach

Zakład Żywienia Roślin, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska
https://orcid.org/0000-0001-6041-5695

Marzena Błażewicz-Woźniak

Zakład Żywienia Roślin, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska * e-mail: dariusz.wach@up.lublin.pl
https://orcid.org/0000-0003-3409-8950

Szymon Kamiński

Zakład Żywienia Roślin, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska


Abstrakt

Badania zmian zawartości wybranych składników mineralnych w liściach borówki wysokiej zachodzących podczas wegetacji oraz ocenę odżywienia przeprowadzono w latach 2012–2014 na bardzo kwaśnej glebie mineralnej wytworzonej z piasku słabogliniastego z niewielkim dodatkiem próchnicy (1,25%). Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała istotne zmiany zawartości wszystkich badanych składników w okresie wegetacji. Zawartość azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) w liściach borówki wysokiej zmniejszała się, natomiast magnezu (Mg) i wapnia (Ca) zwiększała. Odmiany borówki wysokiej różniły się istotnie zawartością badanych składników w każdym terminie oznaczeń. W I terminie oceny (metoda holenderska – połowa VI), odpowiadającym II terminowi w doświadczeniu, stwierdzono niskie wartości N, P, Mg i Ca w liściach wszystkich ocenianych odmian. Zanotowano jedynie optymalną zawartość K, ale tylko dla odmian ‘Ivanhoe’, ‘Northland’ i ‘Spartan’. Ocenie stanu odżywienia poddano także liście w trzecim terminie doświadczalnym, który porównano z liczbami granicznymi dla powszechnie stosowanej metody tzw. amerykańskiej (przełom VII/VIII – po I zbiorze jagód odmiany ‘Bluecrop’). Ocena stanu odżywienia wykazała niską zawartość P, optymalną K, zaś w przypadku pozostałych składników dała niejednoznaczne wyniki. Niezależnie od odmiany zawartość N była na poziomie optymalnym, ale tylko dla odmian ‘Bluecrop’, ‘Bluejay’ oraz ‘Spartan’. Koncentracja Mg w liściach była niska, zaś optymalna tylko dla odmian ‘Bluecrop’, ‘Bluejay’, ‘Northland’ i ‘Spartan’. Generalnie ocena zawartości Ca wykonana w tym terminie wykazała niski jego poziom w liściach, jedynie odmiany ‘Darrow’ i ‘Northland’ miały optymalną zawartość tego składnika.

Słowa kluczowe:

odmiany, makroskładniki, azot, fosfor, potas, magnez, wapń

Bal J.J.M., 1997. Blueberry culture in greenhouses, tunnels, and under raincovers. Acta Hort. 446, 327–331. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1997.446.48 DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1997.446.48

Clark J.R., Maples R., 1990. Leaf elemental concentration of highbush blueberry cultivars grown on a mineral soil. Fruit Var. J. 44, 2, 89–92.

Chuntanaparb N., Cummings G., 1980. Seasonal trends in concentration of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, and magnesium in leaf portions of apple, blueberry, grape, and peach. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 105(6), 933–935. https://doi.org/10.21273/JASHS.105.6.933 DOI: https://doi.org/10.21273/JASHS.105.6.933

Domagała-Świątkiewicz I., Kolarski K., 2007. Wpływ terminu pobierania próbek do analiz na zawartość składników pokarmowych w liściach czterech odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Rocz. Akad. Rol. Pozn., Ogrodn. 383, 41, 297–302.

Eaton G.W., Meehan C.N., 1971. Effects of leaf position and sampling date on leaf nutrient compo-sition of eleven highbush blueberry cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 96(3), 378–380. https://doi.org/10.21273/JASHS.96.3.378 DOI: https://doi.org/10.21273/JASHS.96.3.378

Eck P., 1988. Blueberry science. Rutgers University Press, Brunswick, NJ.

Glonek J., Komosa A., 2006. The effect of fertigation on the nutrient status and yield of highbush blueberry cv. ‘Bluecrop’. Acta Hort. 715, 371–374. https://doi.org/10.17660/ActaHortic. 2006.715.55 DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2006.715.55

Glonek J., Komosa A., 2013. Fertigation of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Part III. The effect on nutrient contents in leaves. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12(3), 69–78.

Gough R.E., 1994. The highbush blueberry and its management. Food Products Press, New York. DOI: https://doi.org/10.1201/9781482298000

Hanson E.J., Hancock J.F., 1996. Managing highbush blueberry nutrition. MSUE Bull. E-2011, 1–13.

Hart J., Strik B., White L., Yang W.Q., 2006. Nutrient management for blueberries in Oregon. Oregon State University. Ext. Serv. Publ. Em 8918.

Jiang Y., Li Y., Zeng Q., Wei J., Yu H., 2017. The effect of soil pH on plant growth, leaf chloro-phyll fluorescence and mineral element content of two blueberries. Acta Hortic. 2017, 1180, 269–276. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1180.36 DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1180.36

Komosa A., 2014. Modern nutrition of highbush blueberry. In: Atlas of Diseases and Pests of high-Bush Blueberry, Plantpress sp. z o.o., Kraków, pp. 7–15.

Komosa A., 2012. Theoretical basis of plant nutrition. In: Nutrition of Horticultural Plants. Basics and Perspectives, PWRiL Oddział: Poznań, Polska.

Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Friedrich S., 2008. Anatomy, morphology and yield of high-bush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) under the influence of irrigation and mineral ferti-lisation. Acta Agrophys. 11(3), 677–684.

Ochmian I., Kozos K., 2014. Influence of foliar fertilisation with calcium fertilisers on the firmness and chemical composition of two highbush blueberry cultivars. J. Elem. 185–201. https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.782 DOI: https://doi.org/10.5601/jelem.2014.19.4.782

Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

Pliszka K., Ścibisz K., Rojek H., 1992. Wpływ uprawy gleby i nawożenia na wzrost i plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Prace Inst. Sadow. Kwiac., C 3–4, 42–45.

Retamales J.B., Hancock J.F., 2012. Blueberries. Crop Production Science in Horticulture Series 21, CABI, Wallingford, CT, USA, 2012 DOI: https://doi.org/10.1079/9781845939045.0000

Sadowski A., Nurzyński J., Pacholak E., Smolarz K., 1990. Określenie potrzeb nawożenia roślin sadowniczych. II. Zasady, liczby graniczne i dawki nawożenia. Instrukcja Upowszechnieniowa nr 3. SGGW, Warszawa, 25.

Smolarz K., 2009. Borówka i żurawina – zasady racjonalnej produkcji. Wyd. Hortpress.

Spiers J.M., 1982. Seasonal variation of leaf nutrient composition in ‘Tifblue’ rabbiteye blueberry. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 107(2), 255–257. https://doi.org/10.21273/JASHS.107.2.255 DOI: https://doi.org/10.21273/JASHS.107.2.255

Strik B.C., Vance A.J., 2015. Seasonal variation in leaf nutrient concentration of northern highbush blueberry cultivars grown in conventional and organic production systems. HortSci. 50(10), 1453–1466. DOI: https://doi.org/10.21273/HORTSCI.50.10.1453

Townsend L.R., 1972. Effect of N, P, K, and Mg on the growth and productivity of the highbush blueberry. Can. J. Plant. Sci. 53, 161–168. DOI: https://doi.org/10.4141/cjps73-029

von Tucher S., Hörndl D., Schmidhalter U., 2018. Interaction of soil pH and phosphorus efficacy: Long-term effects of P fertilizer and lime applications on wheat, barley, and sugar beet. Ambio 2018, 47, 41–49. https://doi.org/10.1007/s13280-017-0970-2 DOI: https://doi.org/10.1007/s13280-017-0970-2

Wach D., 2014. Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego nawozem Busz-1 na plonowanie i zawartość wybranych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbo-sum L.) odmiany ‘Bluecrop’. Ann. Hortic. 24(4), 13–24.

Wach D., Błażewicz-Woźniak M., 2012. Effect of foliar fertilization on yielding and leaf mineral composition of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Acta Sci. Pol. Hortorum Cul-tus 11(1), 205–214.

Wach D., Gawroński J., Dyduch-Siemińska M., Kaczmarska E., Błażewicz-Woźniak M., 2016. Phenotypic and genotypic variability of cultivars of highbush blueberry (Vaccinium corymbo-sum L.) grown in the Lublin region. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 15(6), 305–319.

Pobierz

Opublikowane
2024-04-22Dariusz Wach 
Zakład Żywienia Roślin, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska https://orcid.org/0000-0001-6041-5695
Marzena Błażewicz-Woźniak 
Zakład Żywienia Roślin, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Polska * e-mail: dariusz.wach@up.lublin.pl https://orcid.org/0000-0003-3409-8950
Szymon Kamiński 
Zakład Żywienia Roślin, Instytut Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, PolskaLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora