Wpływ temperatury na długość rozwoju Acrobasis advenella (Zinck.) w warunkach laboratoryjnych

EDYTA GÓRSKA-DRABIK

Department of Entomology, University of Life Sciences in Lublin S. Leszczyńskiego 7, 20-069 LublinAbstrakt

Celem pracy było określenie wpływu różnych wartości temperatury na tempo rozwoju jaj, gąsienic i poczwarek A. advenella. W wyniku badań stwierdzono, że próg termiczny rozwoju A. advenella wynosi powyżej 10°C. Długość rozwoju embrionalnego wyniosła od 9,3 dnia do 25 dni. Najdłużej jaja rozwijały się w temperaturze 14oC, natomiast najkrócej rozwój embrionalny przebiegał w temperaturach 26 i 22oC; wyniósł odpowiednio 9,3 oraz 9,7 dnia. Tempo rozwoju gąsienic stadium L1 w temperaturze 26oC było najkrótsze i wyniosło średnio 10 dni, natomiast najdłużej gąsienice rozwijały się w temperaturze 14oC – 17 dni. W temperaturze 26oC rozwój gąsienic drugiego stadium (L2) trwał 6 dni, natomiast przy 14oC – 8,9 dnia. Hodowle laboratoryjne wykazały, że starsze gąsienice – stadium L3 i L4 – również najkrócej rozwijały się w temperaturze 26oC. Długość rozwoju poczwarek w badanych wartościach temperatur wynosiła od 15 dni (26oC) do 36,5 dnia (14oC). Rezultaty badań mogą być pomocne w określaniu czasu występowania poszczególnych stadiów rozwojowych A. advenella na plantacjach aronii czarnoowocowej w zależności od panujących warunków termicznych. Informacje te można wykorzystać do ustalenia terminu zwalczania tego szkodnika.

Słowa kluczowe:

Acrobasis advenella, Aronia melanocarpa, temperatura, tempo rozwoju

Bale J.S., Masters G.J., Hodkinson I.D., Awmack C., Bezemer T.M., Brown V.K., Butterfield J., Buse A., Coulson J.C., Farrar J., Good J.E.G., Harrington R., Hartley S., Jones T.H., Lindroth R.L., Press M.C., Symioudis I., Waltt A.D., Whittaker J.B., 2002. Herbivory in global climate change research: direct effects of rising temperature on insect herbivores. Glob. Change Biol. 8 (1), 1–16.

Danks H.V., 2002. The range of insect dormancy responses. Eur. J. Entomol. 99 (2), 127–142.

Fantinou A., Perdikis D., Zota O., 2004. Reproductive responses to photoperiod and temperature by diapausing and nondiapausing populations of Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera – Noctuidae). Physiol. Entomol. 29, 169–175.

Goater B., 1986. British Pyralid Moths. A Guide to their Identification. Harley Books, 175 pp.

Górska-Drabik E., 2009. Trachycera advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae) – nowy szkodnik aronii czarnoowocowej. Prog. Plant Prot. 49 (2), 531–534.

Górska-Drabik E., 2013a. Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowocowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimi. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie 382, 121 pp.

Górska-Drabik E., 2013b. Omacnica jarzębinianka – szkodnik aronii. Jagodnik 5, 64–65.

Górska-Drabik E., 2014. Omacnica jarzębinianka zagraża aronii czarnoowocowej. In: X Międzynarodowa Konferencja Sadownicza. „Aktualności w produkcji owoców jagodowych i pestkowych”, Kraśnik, 49–51.

Harman H.M., Dymock J.J., Syrett P., 1990. Temperature and development of Cinnabar Moth, Tyria jacobaeae (Lepidoptera: Arctiidae), in New Zealand. In: Proceedings of the VII International Symposium on Biological Control of Weeds. Rome/CSIRO, Melbourne, pp. 119–126.

Infante F. 2000. Development and population growth rates of Prorops nasnta (Hym., Bethylidae) at constant temperatures. J. Appl. Entomol. 124, 343–348.

Ipekdal K., Çağlar S.S., 2012. Effects of temperature on the host preference of pine processionary caterpillar Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1924 (Lepidoptera: Notodontidae). Turk. J. Zool. 36 (3), 319–328.

Jalali M.A., Tirry L., Arbab A., De Clercq P., 2010. Temperature-dependent development of the two-spotted ladybeetle, Adalia bipunctata, on the green peach aphid, Myzus persicae, and a factitious food under constant temperatures. J. Insect. Sci. 10, 124.

Jakubowska M., Walczak F., 2008. Wpływ temperatury i wilgotności powietrza na wybrane stadia rozwojowe rolnicy zbożówki (Agrotis segetum Schiff.) dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego. Prog. Plant Prot. 48 (3), 859–863.

Johnson J.A., Wofford P.L., Whitehand L.C., 1992. Effect of diet and temperature on development rates, survival and reproduction of the Indianmeal moth (Lepidoptera: Pyralidae). J. Econ. Entomol. 85 (2), 561–566.

Ju R.T., Wang F., Li B., 2011. Effects of temperature on the development and population growth of the sycamore lace bug, Corythucha ciliata. J. Insect. Sci. 11, 16.

Kang L., Chen B., Wei J.N., Liu T.X., 2009. Roles of thermal adaptation and chemical ecology in Liriomyza distribution and control. Annu. Rev. Entomol. 54, 127–145.

Karolewski P., Grzebyta J., Oleksyn J., Giertych M.J., 2007. Effects of temperature on larval survival rate and duration of development of Lymantria monacha (L.) on needles of Pinus silvestris (L.) and of L. dispar (L.) on leaves of Quercus robur (L.). Pol. J. Ecol. 55 (3), 595–600.

Li W.X., Li J.C., Coudron T.A., Lu X.Y., Pan W.L., Liu X.X., Zhang Q.W., 2008. Role of photoperiod and temperature in diapause induction of endoparasitoid wasp Microplitis mediator (Hymenoptera: Braconidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 101 (3), 613–618.

Li L.T., Wang Y.Q., Ma J.F., Liu L., Hao Y.T., Dong C., Gan Y.J., Dong Z.P., Wang Q.Y., 2013. The effects of temperature on the development of the moth Athetis lepigone, and a prediction of field occurrence. J. Insect. Sci. 13, 103.

Limonta L., Sulo J., Locatelli D.P., 2010. Temperature-dependent development and survivorship of Idaea inquinata (Scopoli) (Lepidoptera, Geometridae) eggs at two humidity levels. J. Ent. Acar. Res. 42 (3), 153–160.

Menéndez R., 2007. How are insects responding to global warming? Tijdschr.Entomol. 150, 355–365.

Mervat K.A.A., 2013. Relationship between temperature and some biological aspects and biochemical of Earias insulana (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae). Egypt. Acad. J. Biolog. Sci. 6 (1), 11–20.

Miller W.E., 2011. Temperature-dependent development in capital-breeding Lepidoptera. J. Lepid. Soc. 65 (4), 227–248.

Palm E., 1986. Nordeuropas Pyralider. Fauna Bøger, Københawn, 287 pp, Danmarks Dyreliv, vol. 3.

Qureshi M.H., Murai T., Yoshida H., Shiraga T., Tsumuki H., 1999. Effects of photoperiod and temperature on development and diapause induction in the Okayama population of Helicoverpa armigera (Hb.) (Lepidoptera: Noctuidae). Appl. Entomol. Zool. 34 (3), 327–331.

Ruszkowska M., Węgorek P., Strażyński P., Wachowiak H., 2011. Czynniki abiotyczne w rozwoju mszyc – wybrane przykłady. Prog. Plant Prot. 51 (1), 196-203.

Slamka F., 1997. Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. Bratislava, 112 pp., 55 + 13 pls.

Subramanyam B., Hagstrum D.W., 1993. Predicting development times of six stored-product moth species (Lepidoptera: Pyralidae) in relation to temperature, relative humidity, and diet. Eur. J. Entomol. 90, 51–64.

Szujecki A., 1998. Entomologia leśna. Vol. 1, Warszawa, Wyd. SGGW, 389 pp.

Taveras R., Hilje L., Carballo M., 2004. Development of Hypsipyla grandella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) in response to constant temperatures. Neotrop. Entomol. 33 (1), 1–6.

Walczak F., 2003. Wykorzystanie metody regresji wielokrotnej przy wyznaczaniu optymalnego terminu chemicznej ochrony zbóż przed skrzypionkami (Oulema spp.) w Wielkopolsce. Rozpr. Nauk. Inst. Ochr. Roślin 12, 123 pp.

Wang X.P., Yang Q.S., Zhou X.M., Xu S., Lei C.L., 2009. Effects of phtoperiod and temperature on diapause induction and termination in the swallowtail, Sericinus montelus. Physiol. Entomol. 34 (2), 158–162.

Opublikowane
2014-06-28EDYTA GÓRSKA-DRABIK 
Department of Entomology, University of Life Sciences in Lublin S. Leszczyńskiego 7, 20-069 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)