Scalenie i wymiana gruntów jako sposób poprawy funkcjonalności nieruchomości gruntowych na przykładzie wybranego obiektu w miejscowości Wola Duża


Abstrakt

Celem niniejszej pracy było wykazanie poprawy funkcjonalności nieruchomości gruntowych w wyniku realizacji projektu scalenia i wymiany gruntów na terenach należących do wsi Wola Duża. W opracowaniu opisane zostały zagadnienia dotyczące procesu wymiany i scalenia gruntów oraz wyjaśniono podstawowe definicje związane z postępowaniem scaleniowo-wymiennym. Przedstawiono dane dotyczące obszaru scalenia przed oraz po jego przeprowadzeniu, a także wskazano skutki gospodarcze i ekonomiczne tego projektu. Kompleks gruntów charakteryzował się dużą szachownicą gruntów oraz działkami ewidencyjnymi o małej powierzchni i wydłużonym kształcie, które w większości nie posiadały dostępu do drogi publicznej. Projekt scalenia i wymiany gruntów został opracowany w programie Ewmapa, a rejestry szacunkowe w programie SIDE. Projektowanie poszczególnych działek gruntowych było oparte na zasadzie projektowania na wartość. Wymiernymi skutkami wykonania projektu scalenia jest to, iż każdej prywatnej jednostce rejestrowej została wydzielona jedna działka ewidencyjna, co spowodowało zwiększenie średniej powierzchni działki w gospodarstwie. Po zrealizowaniu projektu nie występowały działki, które nie mają dostępu do drogi publicznej.


Słowa kluczowe

scalenie gruntów; wymiana gruntów; nieruchomość; geodezja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2015. Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014–2020 – poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Warszawa.
Basista I., 2013. Geoportal na potrzeby procesu scalania i wymiany gruntów. Rocz. Geomat. 11(5), 7–12.
Frelek M., Fedorowski W., Nowosielski E., 1970. Geodezja rolna. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa.
Harasimowicz S., Janus. J., 2009. Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A-4 we wsi Brzezie. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 4, 239–249.
https://www.arimr.gov.pl/programy-2002-2013/spo-rolnictwo-2004-2006.html [dostęp 31.05.2019].
Jagielski A., Marczewska B., 2011. Geodezja w gospodarce nieruchomościami, t. 3. Wyd. Geodpis, Kraków.
Kacprzak E., Głębocki B., 2017. Organizacja przestrzenna gruntów w województwie wielkopolskim a możliwości wykorzystania środków UE na jej poprawę na przykładzie wsi Brudzewek. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon. 28, 105–130.
Krupowicz W., 2014. Analiza efektów scalenia w ocenie społeczności lokalnej. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 2(2), 493–506.
Kusek G., Akdemir S., Turker M., Hayran S., Berk A., Gungor C., Bayat A., 2019. The effects of land consolidation and farmer satisfaction: cases of Adana and Mersin Provinces. Fresenius Environ. Bull. 28(1), 24–29.
Long H., Zhang Y., Tu Sh., 2018. Land consolidation and rural vitalization. Acta Geogr. Sin. 73(10), 1837–1849.
Mika M., Janus. J., Taszakowski J., Leń P., 2017. Rola kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. 1(2), 243–255.
Podleśny J., 2011. Efektywność gospodarcza ekonomiczna i scalanie gruntów w Polsce. IUNG-PIB, Puławy.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. 2012 poz. 540).
Sobolewska-Mikulska K., Pułecka A., 2007. Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Oficyna Wyd. Polit. Warsz., Warszawa.
Szafrańska B., 2011. Scalenia infrastrukturalne jako narzędzie naprawcze przestrzeni planistycznej przeciętej budowaną autostradą. Czas. Tech., B Bud. 1-B, 151–161.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 2010. Scalanie gruntów. W ramach działania „poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat I”. Warszawa.
Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. 2018, poz. 908).
Vitikainen A., 2004. An overview of land consolidation in Europe. Nordic J. Surv. Real Estate Res. 1, 25–44.
Woch F., 2001. Optymalne parametry rozłogu gruntów w gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pam. Puł. 127, 105–115.
Woch F., 2006a. Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Wyd. IUNG – PIB, Puławy.
Woch F., 2006b. Ocena organizacyjno-gospodarczych skutków scalania gruntów. Pam. Puł. 142, 563–574.
Wyrok NSA w Warszawie II OSK 123/05 z dnia 8 listopada 2005 r., LEX nr 196671
Pobierz

Opublikowane : 2019-09-06


PIWOWARSKA, W., & CZERNYSZEWICZ, E. (2019). Scalenie i wymiana gruntów jako sposób poprawy funkcjonalności nieruchomości gruntowych na przykładzie wybranego obiektu w miejscowości Wola Duża. Agronomy Science, 74(2), 49-61. https://doi.org/10.24326/as.2019.2.5

WIOLETTA PIWOWARSKA  wioletta.p13@wp.pl
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7987-1663
EUGENIA CZERNYSZEWICZ 
Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. B. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2292-6819
Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.