Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wody uzdatnionej magnetycznie na wzrost, rozwój i plonowanie dwóch genotypów bobiku

JANUSZ PODLEŚNY

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

STANISŁAW PIETRUSZEWSKI

Katedra Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Badania prowadzono w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2  kg piasku. Czynnikiem I rzędu były dwa genotypy bobiku: Nadwiślański – typ tradycyjny i Tim – typ samokończący, a czynnikiem II rzędu rodzaj wody stosowanej do podlewania roślin: woda zwykła i uzdatniona magnetycznie. Woda uzdatniana magnetycznie wpływała korzystnie na plonowanie obydwu odmian bobiku. Przyrost plonu nasion był konsekwencją większej liczby strąków na roślinie i większą liczbą nasion w strąku. Masa 1000 nasion nie ulegała bowiem istotnej zmianie. 

Słowa kluczowe:

bobik, woda uzdatniona magnetycznie, wschody roślin, rozwój roślin, plonowanie

Alexander M.P., Ganeshan S., 1990. Electromagnetic field induced in vitro pollen germination and tube growth. Current Sci. 59(5), 276–277.

Assouline S., Cohen S., Meerbach D., Harodi T., Rosner M., 2002. Microdrip irrigation of field crop. Effect on yield, water uptake and drainage of sweet corn. Soil Sci. Soc. Am. J. 66, 228–235.

Biriukov A.S., Gavrikov V.F., Nikiforova L.O., Shcheglov V.A., 2005. New physical methods of disinfection of water. J. Laser Res., 26, 1, 13–25.

Bogatin J., Bondarenko N., Gak E., Rokhinson E., Ananyev I., 1999. Magnetic treatment of irrigation water: Experimental results and application conditions. Environ. Sci. Technol., 33, 8, 1280–1285.

Borówczak F., Grześ S., Rębarz K., Ratus K., 2006. Wpływ deszczowania, technologii uprawy i nawożenia azotem na plonowanie i efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego. Zesz. AR Poznań, Rolnictwo 66, 21–30.

Botello-Zubiate M.E., Alvarez A., Martinez-Villafane A., Almeraya-Calderon F., Matutes-Aquino J.A., 2004. Influence of magnetic water treatment on the calcium carbonate phase formation and the electrochemical corrosion behavior of carbon steel. J. Alloys Compounds 369, 256–259.

Coey J.M.D., Cass S., 1999. Magnetic water treatment. J. Magnetism Magnetic Material 209, 71–74.

Dvorska L., 2007. Wie wirkt sich physikalische Wasseraufbereitung auf die Pflanzen. www.wasserfilter.org/giesswasser.php.

Evans G.C., 1872. The quantitative analysis of plant growth. Univ. California Press, 734.

Górski R., Tomczak M., 2007. Wpływ namagnetyzowanej wody na skuteczność wybranych środków ochrony roślin. VII Konf. Racjonalna technika ochrony roślin, 2–3 października 2007, IOR Poznań, 150–155.

Górski R., Wachowiak M., 2004. Effect of magnetized water on the effectiveness of selected zoocides in the control of red spider mite (Tetranychus urticae Koch.) and grain weevil (Sitophilus granaries L.). J. Plant Prot. Res. 44(1), 13–19.

Guy’l-Akhmedov K.H., Seiidaliev N., 1991. The effects of magnetically treated irrigation water on quality of onion seedlings growth in zeoponics. Cultivos Tropicales 17, 55–59.

Jankowiak J., Bieńkowski J., Jankowiak S., 2006. Współczesne uwarunkowania stosowania nawodnień deszczownianych w rolnictwie. Zesz. AR Poznań, Rolnictwo 66, 121–129.

Kaniszewski S., Knafleski M., Pacholak E. 1987. Efektywność produkcyjna nawadniania upraw ogrodniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 326, 9–25.

Kornarzyński K., Pietruszewski S., Podleśny J., 2006. Próba oszacowania wpływu namagnesowanej wody na kiełkowanie nasion roślin uprawnych. Mat. III Międzynar. Konf. Agrolaser 2006. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze. IA PAN Lublin, AR Lublin, 131–133.

Lin I., Yotvat Y., 1989. Electromagnetic treatment of drinking and irrigation water. Water Irrig. Rev. 8, 16–18.

Łabędzki L., Leśny J., 2008. Skutki susz w rolnictwie – obecne i przewidywane w związku z globalnymi zmianami klimatycznymi. Wiad. Mel. Łąk. 1, 7–9.

Morejon L.P., Palacio J.C., Abad L.V., Govea A.P., 2007. Stimulation of Pinus tropicalis M. seeds by magnetically treated water. Inter. Agroph. 21, 173–177.

Namba K., Sasao A., Shibusawa S., 1995. Effect of magnetic field on germination and plant growth. Acta Hort. 399, 143–147.

Orłowski M., Dobromilska R., 1998. Wpływ magnetycznego uzdatniania wody na plon i jakość pomidora szklarniowego. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 333, 241–245.

Prokopowicz J., Lipiński J., 2008. Opłacalność ekonomiczna stosowania nawodnień w rolnictwie w warunkach klimatycznych Polski (wybrane zagadnienia). Wiad. Mel. Łąk. 1, 24–28.

Rochalska M., 2002. Pole magnetyczne jako środek poprawy wigoru nasion. Acta Agroph. 62, 103–111.

Rokhinson E., Gak E., Klygina L., 1994. Agricultural magnetic treaters seeds and water. Inter. Agroph. 8, 305–310.

Szczypiorowski A., Nowak W., 1995. Badania nad zastosowaniem pola magnetycznego do intensyfikacji procesów oczyszczania ścieków. Gaz, Woda, Tech. Sanit. 2, 31–36.

Tomaszek J., Czerwieniec E., 1995. Analiza korozyjnej agresywności wody w aspekcie stosowania magnetyzerów. Gaz, Woda, Tech. Sanit. 11, 411–414.

Treder W., Grzyb Z.S., Rozpara E., 1998. Influence of irrigation on growth, field and fruit quality of plum trees cv. Valor grafted on two rootstocks. Acta Hort. 478, 271–275.

Pobierz

Opublikowane
19-03-2009JANUSZ PODLEŚNY 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
STANISŁAW PIETRUSZEWSKI 
Katedra Fizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora