Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Procesy przemian w gospodarstwach rolnych województwa kujawsko-pomorskiego

Waldemar BojarGrzegorz Dzieża
Abstrakt

W artykule na podstawie danych empirycznych i deklarowanych przez rolników form współpracy przeanalizowano tendencje zmian zasobów wybranych gospodarstw rolnych województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane wyniki badań wskazują na pozytywne tendencje przemian występujące w zakresie struktury wieku i wykształcenia rolników, a także doskonalenia wyposażenia technicznego gospodarstw. Można zaobserwować wzrost świadomości zarządzających gospodarstwami w obszarze konieczności wzajemnej współpracy, co szczególnie ostro wystąpiło w grupie przedsiębiorców rolnych prowadzących działalność produkcyjną na dużą skalę. Niedostateczne przekonanie rolników w zakresie podejmowanych inicjatyw dotyczących tworzenia grup producenckich, a także współpracy z agendami administracji lokalnej i samorządowej należy do czynników hamujących procesy rozwojowe przemian gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Słowa kluczowe:

gospodarstwa rolne, przemiany, zasoby

Bojar W., 2005. Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji, Rozprawy, 114, ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Bojar W., Rezulak R., Szulc J., 2007. Analiza uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw dzierżawców-właścicieli rolnych na tle działalności gospodarczej przedsiębiorstwa CERPLON, Studia i Materiały PSZW, 12, 21–34.
Borkowski B., 2003. Systemy informacyjne w rolnictwie na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, Warszawa.
Dzieża G., 2000. Rola przedsiębiorstw przetwórczych w kształtowaniu rozwoju gospodarstw rolnych, Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. i Agrob., 2, 3, 48–52.
Dzieża G., 2004. Zmiany zasobów produkcji gospodarstw indywidualnych objętych kontraktacją w latach 2001–2004. Prace Nauk. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1070, Agrobiznes 2005, Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 1, 192–196.
Gralak A., 2002. Rozwój sieci terytorialnych (gron) w aspekcie wzmacniania konkurencyjności regionów, Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. i Agrob., 3, 1.
Karwowski T., 1998. Podstawy zespołowego użytkowania maszyn (ZUM). IBMER Warszawa.
Kinder T. 2007. Organizational change in agri-food networks: an analysis of agri-food networks in Andaluciá turning towards markets. Studia i Materiały PSZW, 12, 54–71.
Lemanowicz M., 2003. Producer and marketing groups as the way of improvement of farmers’ competitive position on the market – PhD thesis, Dep. of Agrarian Policy and Marketing, Warsaw Agric. Univ., Warsaw.
Pałasz L., 1999. Zmiany obszarowe gospodarstw rolnych i ich możliwości produkcyjne w okresie integracji z Unią Europejską, Post. Nauk Roln., 3, Warszawa.
Takács I., Bojar W., 2003. Challenges and Opportunities for Agriculture of Central Europe According to Farm Structure and Abounding with Capital. 14th International Farm Management Congress, Sydney, 935–941.
Woś A., 1994: Państwowa gospodarka w rolnictwie w okresie transformacji systemowej. Wieś i Rolnictwo 2, 26–40.
Wójcicki Z., 1998. Wyposażenie rolnictwa w środki techniczne – stan i kierunki przemian w układzie sektorowym i regionalnym, IBMER, Warszawa.
Wójcicki Z. 2002a. Prognostyczne modele rozwoju rolnictwa i techniki rolniczej. Probl. Inż. Rol. 10, 2, 15–24.
Wójcicki Z. 2002b. Projektowanie technologii produkcji w gospodarstwach rodzinnych. Wieś Jutra, 1(42), 30–33.
Wójcicki Z., 2003. Modernizacja rozwojowych gospodarstw rodzinnych, Prace Nauk. AE we Wrocławiu, 983, 537, 541, 543.
Pobierz

Opublikowane
21-03-2008Waldemar Bojar 
Grzegorz Dzieża Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora