Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ wsiewek międzyplonowych na zachwaszczenie łanu roślin ochronnych na glebie lekkiej

Robert Kuraszkiewicz

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158

Edward Pałys

Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Abstrakt

The field research was carried out in the years 19931996 at the Agricultural Experimental Station of Bezek belonging to the Agricultural University of Lublin. The experiment was localized on good rye complex. The field experiment was carried out by split-plot method in four replications. The experimental plot area was 18 m2. The field experiment included four cover crops: winter rye cv. Dankowskie Zlote (240 plants per m2), winter triticale Presto (350 plants per m2), spring barley cv. Rudzik (230 plants per m2) and oat cv. Dragon (400 plants per m2), and six inter crops and control: serradella cv. Bydgoska 40 kg ha-1, white clover cv. Podkowa 10 kg ha-1, red clover cv. Hruszowska 20 kg ha-1, hop trefoil Renata 15 kg ha-1, white melilot cv. Selgo 20 kg ha-1, Dutch ryegrass cv. Motycki 40 kg ha-1. The purpose of this work was to determine which inter crops most decrease weed infestation in a canopy of cover crops in south-east region conditions of Poland. Before harvest of cover crops, weed infestation was determined with the square-frame method. The study estimated weed species composition and air dry matter of aboveground parts of weeds in two randomly selected places on every plot of half a m2 area. Winter rye decreased the number and mass of weeds in the strongest way. The highest total number and dry matter of weeds was found in a canopy of spring barley. The number and mass of weeds in cereals was not significantly limited by undersown crops. Winter rye and oats among cover crops, red clover and ryegrass from among inter crops reduced a biovariety of weeds species better. The following species of weeds dominated in a canopy of inter crops and cover crops: Chenopodium album, Agropyron repens, Matricaria maritima and Echinochloa crus-galli. The first and last of them predominated in spring cereals, the second and third in winter cereals.

Słowa kluczowe:

cover crops, inter crops, weed infestation

Adamiak E., Zawiślak K. 1992. Porównanie zachwaszczenia zbóż ozimych i jarych niechronionych i traktowanych herbicydami. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rol. 261, 31, 173-183.
Andrzejewska J., Ignaczak S. 1996. Wsiewki poplonowe seradeli w pszenżyto i żyto ozime uprawiane w monokulturze. Cz. III i IV. Zesz. Nauk ATR w Bydgoszczy, Rol. 37, 43-52.
Borowiec S., Kutyna I. 1981. Ekologiczna charakterystyka zachwaszczenia kompleksów zbożowo-pastewnych Pomorza Zachodniego i Środkowego. Cz. II. Stałość występowania chwastów oraz stopień zachwaszczenia zbóż i upraw okopowych. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Przyrodn. 89, 35-65.
Deryło S. 1990. Badania nad regenerującą rolą poplonów ścierniskowych w płodozmianach o różnym udziale zbóż. Rozprawy naukowe 127. Wyd. AR w Lublinie.
Duer I. 1979. Zachwaszczenie jako problem agrotechniczny w zmianowaniu z dużym udziałem zbóż. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218, 182-184.
Duer I. 1988. Zachwaszczenie zbóż w zmianowaniach z różnym ich udziałem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331, 373-383.
Duer I. 1996. Mulczujący wpływ międzyplonu na plonowanie jęczmienia jarego oraz zawartość wody i azotanów w glebie. Fragm. Agron. 1, 29-43.
Gonet I., Jelinowski S. 1979. Wstępne badania nad działaniem poplonów ścierniskowych jako roślin regenerujących w zmianowaniach zbożowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 218, 123-131.
Hoffman-Kąkol I. 1989. Porównanie zachwaszczenia roślin uprawnych w ogniwie zmianowania strączkowe, zboża jare, zboża ozime na kompleksach glebowych pszennym dobrym (-II-), żytnim dobrym (-V-) i żytnim słabym (-VI-). Mat. konf. nauk. nt. "Nowe kierunki w uprawie i użytkowaniu roślin motylkowych". Wyd. AR w Szczecinie, 36-39.
Kapeluszny J. 1979. Potencjalne zachwaszczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej województw środkowo-wschodnich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 224, 93-102.
Kapeluszny J., Jędruszczak M. 1992. Zachwaszczenie łanów zbóż w urzeźbionym terenie na glebach lessowych płaskowyżu Nałęczowskiego. Cz. II. Zboża jare. Mat. sesji nauk. nt. "Zachwaszczenie upraw na przestrzeni lat 1980-1990". Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 261, 33, 199-205.
Krężel R., Mrówka M., Parylak D., Szumilak G., Gandecki R., Kordas L., Zimny L., Miklaszewski S. 1988. Wpływ zmianowań specjalistycznych na plonowanie roślin i właściwości gleby średniej. Fragm. Agron. 4, 47-80.
Krężel R., Mrówka M., Parylak D., Szumilak G., Hołyński E., Gandecki R., Kordas L., Zimny L., Miklaszewski S. 1988. Wpływ zmianowań specjalistycznych na plonowanie roślin i właściwości gleby lekkiej. Fragm. Agron. 4, 17-46.
Kundler P., Smukalski M., Herzog R., Seeboldt M. 1985. Auswirkungen von Stoppelfruchtgründüngung und unterschiedlicher Bodenbearbeitung auf Bodenfruchtbarkeistkennziffern, Unkrautbesatz und Erträge eines sandigen Bodens bei Getreidedaueranbau. Arch. Acker Pflanzen. Bodenkd. 29, 3, 157-164.
Malicki L., Szymona J. 1980/1981. Zachwaszczenie łanu poplonowych wsiewek traw uprawianych na rędzinie w warunkach deszczowania i zróżnicowanego nawożenia azotem. Annales UMCS, Sec. E, 35/36, 47-58.
Merkelbach H., Heyland K.U. 1988. Unkrautunterdrückung durch Untersaaten im Winterweizen und deren Auswirkung auf Ertrag und Verunkrautung der Folgekulturen Wintergerste und
Zuckerrüben. Zeitschrift für Pflanzenkrank. Und Pflanzenschutz. Suppl. 11, 313-321.
Pawłowski F., Deryło S., Wesołowski M. 1979. Zachwaszczenie roślin na glebie lessowej w płodozmianie o różnym nasyceniu zbożami. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 218, 189-197.
Pawłowski F., Kapeluszny J., Kolasa A., Wesołowski W. 1989. Zachwaszczenie ważniejszych roślin uprawnych na glebach lekkich (kompleks 6 i 7) południowo-wschodniej Polski. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Rol. 20, 71-74.
Rola J., Rola H., Kucharczyk A. 1989. Występowanie, szkodliwość i zwalczanie chwastów na glebach lekkich. Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, Rol. 20, 27-32.
Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Kozłowska A., Hochół T. 1988. Wpływ roślin regenerujących uprawianych w zmianowaniach zbożowych na zachwaszczenie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 331, 393-399.
Pobierz

Opublikowane
31-12-2003Robert Kuraszkiewicz 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158
Edward Pałys 
Katedra Ekologii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin 1, skr. poczt. 158Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>