Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Zmiany składu roślinności łąkowej i leśnej w wyniku ekstensywnego wypasu koników polskich

Maciej Dobrowolski

Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Polska
https://orcid.org/0000-0003-1118-571X

Jarosław Proćków

Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Polska
https://orcid.org/0000-0003-4100-3438

Magdalena Zatoń-Dobrowolska

Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Polska
https://orcid.org/0000-0002-3096-4113

Monika Kowalska-Góralska

Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Polska
https://orcid.org/0000-0001-9614-2000


Abstrakt

Wykorzystanie zwierząt, w tym także koników polskich, poprzez wypas na terenach chronionych, cennych przyrodniczo, poddawanych rewitalizacji czy przyrodniczo zniszczonych ma coraz szersze znaczenie. W badaniach przeprowadzono analizy zmian, jakie zaszły na nowo udostępnionym fragmencie terenu pod wypas koników polskich. Analizą objęto stanowiska leśne oraz łąkowe i uwzględniono w niej zmiany składu gatunkowego, liczby gatunków, a także obliczono dwa indeksy: Shannona i Simpsona. Uzyskane wyniki wskazują, że większe zmiany odnotowano w przypadku stanowisk łąkowych niż leśnych. Wzrosła ich cenność przyrodnicza, bowiem poziom różnorodności i równocenności gatunkowej, który był zdecydowanie niższy na początku badań w porównaniu ze stanowiskami leśnymi, został wyrównany.

Słowa kluczowe:

indeks Shannona, indeks Simpsona, konik polski, różnorodność

Bartoszuk H., Dembek W., Jezierski T., Kamiński J., Kupis J., Liro A., Nawrocki P., Sidor T., Wasilewski Z., 2001. Spasanie podmokłych łąk w dolinach Narwi i Biebrzy jako metoda ochrony ich walorów przyrodniczych. Bibl. Wiad. IMUZ, 98, 1–146.

Boiko S., Bielinis E., Sierota Z., Zawadzka A., Słupska A., Nasiadko M., Borkowski J., 2019. Polish pony changes lower layer biodiversity in old growth scots pine stands. Forests, 10(5), 417. https://doi.org/10.3390/f10050417 DOI: https://doi.org/10.3390/f10050417

Chodkiewicz A., Stypiński P., 2011. Preferencje pokarmowe koników polskich wypasanych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Woda, Śr., Obsz. Wiej., 11, 33–42.

Chodkiewicz A. 2020. Advantages and disadvantages of Polish primitive horse grazing on valuable nature areas–a review. Glob. Ecol. Conserv., 21, e00879. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00879 DOI: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00879

Cosyns E., Degezelle T., Demeulenaere E., Hoffmann M., 2001. Feeding ecology of Konik horses and donkeys in Belgian coastal dunes and its implications for nature management. Belg. J. Zool., 131 (Suppl. 2), 111–118.

Doboszewski P., Doktor D., Jaworski Z., Kalski R., Kulakowska G., Lojek J., Plachocki D., Rys A., Tylkowska A., Zbyryt A., Gorecka-Bruzda A., 2017. Konik polski horses as a mean of bi-odiversity maintenance in post-agricultural and forest areas: An overview of Polish experienc-es. Anim. Sci. Pap. Rep, 35(4), 333–347.

Futa B., Patkowski K., Bielińska E.J., Gruszecki T.M., Pluta M., Kulik M., Chmielewski S., 2016. Sheep and horse grazing in a large-scale protection area and its positive impact on chemical and biological soil properties. Pol. J. Soil Sci., 49(2), 111–122. http://dx.doi.org/10.17951/pjss.2016.49.2.111 DOI: https://doi.org/10.17951/pjss.2016.49.2.111

Hoffmann M., 2002. Experiences with grazing in Flemish nature reserves (N. Belgium). In: J. Bokdam, A. van Braeckel, C. Werpachowski, M. Znaniecka (eds), Grazing as a conservation management tool in peatland. Report of a Workshop held 22–26 April 2002 in Goniadz (PL).

King S.R.B., 2002. Home range and habitat use of free-ranging Przewalski horses at Hustai National Park, Mongolia. Appl. Anim. Behav. Sci., 78(2–4), 103–113. https://doi.org/10.1016/S0168-1591(02)00087-4 DOI: https://doi.org/10.1016/S0168-1591(02)00087-4

Klich D., Grudzień M., 2013. Selective use of forest habitat by Biłgoraj horses. Belg. J. Zool, 143(2), 95–105.

Klich D., Grudzińska K., 2016. Żerowanie konika polskiego w strefie brzegowej siedlisk leśnych o różnym zwarciu koron. Sylwan, 160(01), 49–56.

Kryszak J., Kryszak A., Klarzyńska A., Mularczyk M., 2017. The influence of horse graizing on utility and natural values of grass phytocenoses. J. Res. Appl. Agric. Eng., 62(3), 196–200.

Kuiters A.T., Van der Sluijs L.A.M., Wytema G.A. 2006. Selective bark-stripping of beech, Fagus sylvatica, by free-ranging horses. Forest Ecol. Manag., 222(1–3), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.09.019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.09.019

Lasota J., Wiecheć M., Błońska E., Brozek S., 2017. Wybrane wskaźniki różnorodności biologicz-nej na tle cech utworów glebowych w wyżynnym borze jodłowym Abietetum albae. Leśne Pr. Badaw., 78(2), 120–128. DOI: https://doi.org/10.1515/frp-2017-0013

Matuszkiewicz W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 540.

Musielak D., Rogalski M., 2006. The impact of extensive grazing of Polish Koniks on changes in vegetation cover of selected plant communities of coastal meadows. In: H. Czyż (ed.), Salt grasslands and coastal meadows, 39–44.

Pławska-Olejniczak J., Żywiczka A., 2009. Wpływ wypasu koników polskich i szkockiego bydła górskiego na florę naczyniową ekstensywnie użytkowanych Łąk Skoszewskich. Łąkarstwo Pol., 12, 131–140.

Popp A., Scheibe K.M., 2014. The ecological influence of large herbivores–behavior and habitat utilization of cattle and horses. Applied Ecology and Environmental Research, 12(3), 681–693. https://doi.org/10.15666/aeer/1203_681693 DOI: https://doi.org/10.15666/aeer/1203_681693

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz, 2019. Część 1: Uwarunkowania rozwoju. Milicz, http://milicz.pl/wp-content/uploads/2019/12/za%C5%82.-nr-1-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-I-uwarunkowania.pdf [dostęp: 15.11.2022].

Warda M., Rogalski M., 2004. Zwierzęta na pastwisku jako element krajobrazu przyrodnicze-go. Agron. Sci., 59(4), 1985–1991.

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, https://geoportal.dolnyslask.pl/imap/?gpmap=gp7#gpmap=gp7 [dostęp: 15.11.2022].

Pobierz

Opublikowane
26-09-2023Maciej Dobrowolski 
Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Polska https://orcid.org/0000-0003-1118-571X
Jarosław Proćków 
Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Polska https://orcid.org/0000-0003-4100-3438
Magdalena Zatoń-Dobrowolska 
Katedra Genetyki, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Polska https://orcid.org/0000-0002-3096-4113
Monika Kowalska-Góralska 
Instytut Hodowli Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław, Polska https://orcid.org/0000-0001-9614-2000Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.