Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ herbicydów i nawożenia dolistnego na kształtowanie się wskaźnika powierzchni liściowej (LAI) i średniego kąta nachylenia liści (MTA) oplewionej i nagoziarnistej formy owsa

SYLWIA ANDRUSZCZAK

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

PIOTR KRASKA

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

EWA KWIECIŃSKA-POPPE

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

EDWARD PAŁYS

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

JERZY SZYMONA

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

BEATA KRUSIŃSKA

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

KRYSTYNA KISIEL

Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu chemicznej ochrony roślin, uwzględniającej zastosowanie herbicydu Lintur 70 WG oraz mieszaniny środków Lintur 70 WG i Chwastox Extra 300 SL na kształtowanie się wskaźników LAI i MTA oplewionej (Breton) i nagoziarnistej (Polar) formy owsa w warunkach dolistnego dokarmiania roślin nawozami Insol 3 i FoliCare 18:18:18. Badania przeprowadzono w latach 2010–2012 na średnio ciężkiej rędzinie mieszanej. Ocenę wskaźników LAI i MTA w łanie owsa przeprowadzono 3-krotnie (BBCH 32–34; 55–59; 77–88), wykonując pomiary miernikiem LAI-2000 firmy LI-COR (USA). W fazach strzelania w źdźbło i wiechowania owsa istotnie większym wskaźnikiem pokrycia liściowego odznaczała się forma oplewiona, w okresie dojrzałości mleczno-woskowej zaś istotnie większą wartość LAI stwierdzono w łanie owsa nagoziarnistego. Chemiczna ochrona roślin przed chwastami istotnie zmniejszała wartość wskaźnika powierzchni liściowej w okresie strzelania w źdźbło i jednocześnie zwiększała średni kąt nachylenia liści w pozostałych fazach rozwojowych owsa. Pod wpływem nawozów dolistnych Insol 3 i FoliCare 18:18:18 stwierdzono istotne zwiększenie indeksu LAI w fazach strzelania w źdźbło i wiechowania owsa.

Słowa kluczowe:

owies, ochrona chemiczna, Insol 3, FoliCare 18:18:18, LAI, MTA

Andruszczak S., Kraska P., Pałys E., Kwiecińska-Poppe E., 2009. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów oraz nawożenia dolistnego na plonowanie pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 542, 53–58.

Andruszczak S., Kwiecińska-Poppe E., Kraska P., Pałys E., 2012. Wpływ niektórych środków ochrony roślin na kształtowanie powierzchni liści i kąta ich nachylenia u wybranych odmian ozimych pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta L.). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (1), 163–166.

Biskupski A., Kaus A., Pabin J., Włodek S., 2004. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wskaźnik powierzchni liści (LAI), średni kąt nachylenia liści (MTA) i plon wybranych odmian pszenicy jarej. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 59 (2), 649–654.

Biskupski A., Kaus A., Włodek S., Pabin J., 2007. Zróżnicowane nawożenie azotem a plonowanie i wybrane wskaźniki architektury łanu kilku odmian pszenicy jarej. Inż. Rol. 91 (3), 29–36.

Faber A., Nieróbca P., 1999. Prognozowanie plonu pszenicy ozimej na podstawie indeksu powierzchni liści. Fragm. Agron. 16 (1), 59–68.

Feledyn-Szewczyk B., Duer I., 2005. Konkurencyjność kilku odmian pszenicy ozimej uprawianej w ekologicznym systemie produkcji w stosunku do chwastów. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (1), 126–133.

Gołębiowska H., Sekutowski T., 2007. Ocena selektywności herbicydów stosowanych w monokulturze kukurydzy z wykorzystaniem wskaźników powierzchni liści (LAI) i kąta nachylenia liści (MTA). Inż. Rol. 91 (3), 51–58.

Jamieson P.D., Martin R.J., Francis G.S., Wilson D.R., 1995. Drought effects on biomass production and radiation-use efficiency in barley. Field Crop Res. 43, 77–86.

Jaśkiewicz B., 2007. Wskaźnik pokrycia liściowego (LAI) pszenżyta ozimego w zależności od jego obsady i nawożenia NPK. Acta Agrophys. 10 (2), 373–382.

Lepiarczyk A., Kulig B., Stępniak K., 2005. Wpływ uproszczeń uprawy roli i przedplonu na plonowanie oraz kształtowanie LAI wybranych odmian pszenicy ozimej w płodozmianie zbożowym. Fragm. Agron. 2 (86), 98–105.

Oleksy A., Szmigiel A., Kołodziejczyk M., 2009. Plonowanie oraz kształtowanie się powierzchni liści wybranych odmian pszenicy ozimej w zależności od poziomu agrotechniki. Fragm. Agron. 26 (4), 120–131.

Pobierz

Opublikowane
10-03-2015SYLWIA ANDRUSZCZAK 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
PIOTR KRASKA 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
EWA KWIECIŃSKA-POPPE 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
EDWARD PAŁYS 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
JERZY SZYMONA 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
BEATA KRUSIŃSKA 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
KRYSTYNA KISIEL 
Katedra Ekologii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 > >>