Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

Wpływ przedplonów i dawek herbicydów na plon oraz zachwaszczenie pszenicy ozimej

JAN BUCZEK

Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

WACŁAW JARECKI

Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

DOROTA BOBRECKA-JAMRO
Abstrakt

Badania przeprowadzono w latach 2008–2010 w Stacji Doświadczalnej Krasne należącej do Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. W dwuczynnikowym doświadczeniu w układzie losowanych bloków porównywano reakcję pszenicy ozimej odmiany ‘Batuta’, uprawianej w stanowisku po bobiku i pszenicy ozimej, z zastosowaniem zalecanych i zmniejszonych dawek herbicydów oraz adiuwantu Atpolan 80 EC. Stwierdzono istotnie wyższy poziom plonowania pszenicy po bobiku niż uprawianej po sobie. Zwiększenie wskaźników zachwaszczenia łanu oraz kompensację chwastów zwłaszcza w stanowisku po pszenicy zanotowano na obiektach, gdzie stosowano zmniejszone o 1/3 dawki herbicydów. Zastosowanie adiuwantu z dawkami herbicydów zmniejszonymi o 1/3 umożliwiło otrzymanie plonu ziarna pszenicy na poziomie zbliżonym do otrzymanego w warunkach dawek pełnych bez adiuwantu, zarówno w stanowisku po bobiku, jak i w krótkotrwałej monokulturze.

Słowa kluczowe:

dawki herbicydów, przedplony, pszenica ozima, plon, zachwaszczenie

Buraczyńska D., Ceglarek F., 2008. Plonowanie pszenicy ozimej uprawianej po różnych przedplonach. Acta Sci. Pol., Agricultura 7 (1), 27–37.

Cao J., Guo H., Zhu H.M., Jiang L., Yang H., 2008. Effects of SOM, surfactant and pH on the sorption-desorption and mobility of prometryne in soils. Chemosphere 70 (11), 2127–2134.

Kieloch R., Rola H., 2007. Wpływ herbicydów na plonowanie wybranych odmian pszenicy ozimej. Inż. Rol. 3 (91), 99–103.

Koskinen W.C., Calderon M.J., Rice P.J., Cornejo J., 2006. Sorption-desorption of flucarbazone and propoxycarbazone and their benzenesulfonamide and triazolinone metabolities in two soils. Pest Manage. Sci. 62 (7), 598–608.

Kulig B., Szafrański W., Zając T., 2007. Wpływ następczy bobiku, międzyplonu oraz pogłównego nawożenia azotem na plonowanie pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522, 303–312.

Kumar K., Goh K.M., 2002. Management practices of antecedent leguminous and non-leguminous crop residues in relation to winter wheat yields, nitrogen uptake, soil nitrogen mineralization and simple nitrogen balance. Eur. J. Agron. 16, 295–308.

Kwiatkowski C.A., Wesołowski M., 2011a. Wpływ adiuwantów oraz zredukowanych dawek środków ochrony roślin na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Rośl. 51 (1), 348–353.

Kwiatkowski C.A., Wesołowski M., 2011b. The effect of adjuvants and reduced rates of crop protection agents on weed infestation, health and lodging of spring barley (Hordeum sativum L.). Acta Agrobot. 64 (4), 227–234.

Kwiatkowski C.A., Wesołowski M., Drabowicz M., Misztal-Majewska B., 2012. The effect of adjuvants and reduced rates of crop protection agents on the occurrence of agricultural pests and on winter wheat productivity. Annales UMCS, sec. E, Agricultura 67 (3), 9–17.

Piekarczyk M., 2007. Wartość przedplonowa łubinu wąskolistnego i jęczmienia jarego dla pszenicy ozimej w zależności od sposobu odchwaszczania łanu. Acta Sci. Pol., Agricultura 6 (3), 59–67.

Rudnicki F., Jaskulski D., Dębowski G., 1999. Reakcje odmian pszenicy jarej na termin siewu i nawożenie azotem w warunkach posusznych. Rocz. Nauk Rol., ser. A, Produkcja Roślinna 114 (3–4), 97–108.

Rudnicki F., 2005. Przedplony zbóż a ich plonowanie w warunkach produkcyjnych. Fragm. Agronom. 22 (2), 172–182.

Sekutkowski T., Domaradzki K., 2006. Wpływ terminu i sposobu nawożenia azotem oraz herbicydu Sekator 6,25 WG na plonowanie i cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej. Pam. Puł. 142, 459–464.

Sieling K., Stahl C., Winkelmann C., Christen O., 2005. Growth and yield of winter wheat in the first 3 years of a monoculture under varying N fertilization in NW Germany. Eur. J. Agron., 22, 71–84.

Woźniak A., 2006. Wpływ przedplonów na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej. Acta Sci. Pol., Agricultura 5 (2), 99–106.

Woźnica Z., 2003., Współdziałanie adiuwantów a skuteczność chwastobójcza herbicydów. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roślin. 43 (1), 473–479.
Pobierz

Opublikowane
28-06-2013JAN BUCZEK 
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
WACŁAW JARECKI 
Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
DOROTA BOBRECKA-JAMRO Licencja

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY 4.0 (do 2020 r. na zasadach CC BY-NC-ND 4.0)..
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej i nie jest rozpatrywany do publikacji gdzie indziej.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła, wkładzie poszczególnych osób i źródle finansowania.

 

Czasopismo Agronomy Science przyjęło politykę samoarchiwizacji nazwaną przez bazę Sherpa Romeo drogą niebieską. Od 2021 r. autorzy mogą samoarchiwizować postprinty artykułów oraz wersje wydawnicze (zgodnie z licencją CC BY). Artykuły z lat wcześniejszych (udostępniane na licencji CC BY-NC-ND 4.0) mogą być samoarchiwizowane tylko w wersji wydawniczej.

 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>