Zmiany w liczebności i powierzchni certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej


Abstrakt

Rolnictwo ekologiczne ma duże znaczenie w koncepcji zrównoważonego rozwoju a jego podstawą jest stosowanie naturalnych, technologicznie nieprzetworzonych środków, które w założeniu mają zapewniać żyzność gleby, zachowanie dobrostanu zwierząt oraz wytwarzanie plonów charakteryzujących się wysoką jakością biologiczną. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nastąpiły dynamiczne zmiany w rozwoju tego systemu w Polsce. W pracy przedstawiono analizę zmian struktury, powierzchni oraz liczby certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w Polsce, po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w latach 2004-2016. Zaobserwowano wyraźną tendencję wzrostową dotyczącą zarówno liczby gospodarstw, jak i powierzchni użytków rolnych prowadzonych metodami ekologicznymi. Tendencja to utrzymywała się do 2013 roku, po którym nastąpił nieznaczny spadek. Zainteresowanie prowadzeniem ekologicznego systemu gospodarowania w Polsce cechuje bardzo duże zróżnicowanie regionalne, a rozwojowi certyfikowanych gospodarstw ekologicznych sprzyjają panujące warunki środowiskowe oraz wsparcie finansowe dla rolnictwa


Słowa kluczowe

rolnictwo ekologiczne; struktura obszarowa; kierunki zmian; regionalne zróżnicowanie

Biernat-Jarka A., Trębska P., 2018. Znaczenie rolnictwa ekologicznego w kontekście zrównoważo-nego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Acta Sci. Pol. Oeconomia 17(2), 39–47, http://acta_oeconomia.sggw.pl/wp-content/uploads/Acta_Oeconomia_17_2_2018.pdf.

Brodzińska K., 2014. Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian. Zesz. Nauk. Szk. Gł. Gospod. Wiej. Warsz., Probl. Rol. Światowego 14(3), 27–36, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/ pdf/PRS_2014_T14(29)_z3.pdf.

GUS, 2017. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2016-r-,5,5.html

Domagalska J., Buczkowska M., 2015. Rolnictwo ekologiczne – szanse i perspektywy rozwoju. Probl. Hig. Epidemiol. 96(2), 370–376, www.phie.pl/pdf/phe-2015/phe-2015-2-370.pdf.

https://ijhars.gov.pl/.

Kisiel R., Grabowska N., 2014. Rola dopłat unijnych w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na przykładzie województwa podlaskiego. Woda Śr. Obsz. Wiej. 3(47), 61–73, www.itp.edu.pl/wydawnictwo.

Kopiński J., 2018. Stan aktualny oraz prognoza zmian różnych kierunków produkcji rolniczej w Polsce. Stud. Rap. IUNG – PIB 55(9), 47–75, http://www.iung.pulawy.pl/images/wyd/pib/zesz55.pdf.

Kopiński J., Matyka M., 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynników przyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie. Zag. Ekon. Rol. 1(346), 57–79, https://doi.org/10.30858/zer/83042.

Kuś J., 2010. Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju. Stud. Rap. IUNG – PIB, 26, 23–36, www.iung.pl.

Łuczka-Bakuła W., 2013. Rozwój rolnictwa ekologicznego na tle wsparcia w ramach PROW 2004–
–2006 i PROW 2007–2013. J. Agribus. Rural Dev. 4(30), 161–175, http://www.jard.edu.pl/pub/ 12_4_2013_pl.pdf.

Nachtman G., 2015. Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych. Zag. Ekon. Rol. 3(344), 129–147. DOI: https://doi.org/10.5604/00441600.1167241.

Ochrona środowiska, 2018. GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2018,1,19.html.

Onuch J., 2010. Tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce a jakość środowiska. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. Agrobiz. 12(7), 83–86.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006. 2004. MRiRW, Warszawa, www.minro.pl.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 2007. MRiRW, Warszawa, www.minrol.pl.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 2007. MRiRW, Warszawa, www.minrol.pl.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005–2006. 2007. IJHARS, Warszawa, https://ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2012/BRE/BRE/Raport_eko.pdf.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2007–2008. 2009. IJHARS, Warszawa, https://ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2012/BRE/BRE/RAPORT2007-
-2008.pdf.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009–2010. 2011. IJHARS, Warszawa, https://ijhars.gov.pl/pliki/biuletyn/2011/IJHRS/Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Pol-sce 2009-2010.pdf.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012. 2013. IJHARS, Warszawa, https://ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2013/SME/raport ekologiczny 2011 2012 GIJHARS.pdf.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014. 2015. IJHARS, Warszawa, https://ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2015/wrzesien/Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014.pdf.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016. 2017. IJHARS, Warszawa, https://ijhars.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2017/pazdziernik/BRE/ Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016.pdf.

Stalenga J., Kuś J., 2007. Rolnictwo ekologiczne w Europie i w Polsce. W: Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, red. Harasim A., Stud. Rap. IUNG – PIB 6, 9–18, http://www.iung.pulawy.pl/images/wyd/pib/zesz6.pdf.

Staniak S., 2014. Charakterystyka żywności produkowanej w warunkach rolnictwa ekologicznego. Pol. J. Agron. 19, 25–35, http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/19/PJA19str25_35.pdf.

Opublikowane : 2019-09-04


GŁOWACKA, A., & KASICZAK, A. (2019). Zmiany w liczebności i powierzchni certyfikowanych gospodarstw ekologicznych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Agronomy Science, 74(2), 25-35. https://doi.org/10.24326/as.2019.2.3

ALEKSANDRA GŁOWACKA  aleksandra.glowacka@up.lublin.pl
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2835-7426
AGNIESZKA KASICZAK 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.