Agronomy Science, przyrodniczy lublin, czasopisma up, czasopisma uniwersytet przyrodniczy lublin

PROCES RECENZJI

1. Do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Przestrzegana jest zasada, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). Recenzent musi podpisać stosowne oświadczenie. W przypadku gdy tożsamość autora jest mu znana, deklaruje, że nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną (formularz recenzji) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia.
6. Autor otrzymuje recenzje do wglądu i ustosunkowuje się do uwag recenzentów na piśmie.
7. Autor nie kontaktuje się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.
8. Lista recenzentów prac publikowana jest w ostatnim numerze w roku oraz na stronie internetowej.

Formularz recenzji [plik do pobrania]

Oświadczenie recenzenta [plik do pobrania]