Analiza kształtowania się temperatury w belach uzyskanych z siana, także z dodatkiem preparatu ciekłego

Edmund Dulcet

Katedra Inżynierii Rolniczej ATR w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Sylwester Borowski

Katedra Inżynierii Rolniczej ATR w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz


Abstrakt

Przedstawiono analizę przebiegu temperatury w belach sprasowanego siana z dodatkiem 0,2% roztworu kwasu mlekowego i bez tego dodatku. Siano o różnych zawartościach suchej masy prasowano do różnej masy objętościowej. Stwierdzono, że dodatek użytego preparatu obniża temperaturę siana i skraca czas jej stabilizacji. Najniższą temperaturę maksymalną zanotowano w belach siana o najniższej masie objętościowej gk = 99,7 kg·m-3, sprasowanego w warunkach badań.

Słowa kluczowe:

preparaty konserwujące siano, technika aplikacji preparatów, prasa zwijająca

Dulcet E., 2001. Mixing Assessment and Loss of Additives in a Forage Harvester. J Agric. Eng. 79(3), 257–282.

Harrison P. M., 1985. Preservation of large Round Bales at High Moisture. Transactions of ASAE. 2, 28(3), 356–359. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.32257

Kanafojski Cz., 1980. Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. T. 2. Cz. I. Maszyny do zbioru roślin źdźbłowych i łodygowych. PWRiL, Warszawa.

Mikołajczak J., Grabowicz M., 1998. Aktualne zagadnienia stosowania dodatków do zakiszania pasz. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 462, 285–296.

Olszewski T., 1994. Dobór i racjonalne wykorzystanie środków technicznych do produkcji zielonek na siano. IBMER, Warszawa.

Podkówka W., Ejanowski T., 1996. Oznaczenie zawartości suchej masy w kiszonkach i TMR z zastosowaniem kuchenki mikrofalowej. Maszynopis. Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, ATR w Bydgoszczy.

Polański Z., 1984. Planowanie doświadczeń w technice. PWN, Warszawa.

Podkówka W., Olszewski T., Kalisiewicz A., 1984. Technologia produkcji siana. PWRiL, Warszawa.

Sęk T., 1994. Eksploatacja agregatów do zbioru zielonek na siano. Wyd. AR w Poznaniu.

Pobierz

Opublikowane
2003-12-31Edmund Dulcet 
Katedra Inżynierii Rolniczej ATR w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Sylwester Borowski 
Katedra Inżynierii Rolniczej ATR w Bydgoszczy, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 BydgoszczLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora