Wyznaczanie parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka odmian 'Danusia' i 'Kuba'

Krystyna Konstankiewicz

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Marek Gancarz

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Andrzej Król

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Kamil Pawlak

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin


Abstrakt

Praca przedstawia metodę ilościowego wyznaczania parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka, takich jak: powierzchnia, obwód, średnice Fereta, wydłużenie, zwartość. W metodzie wykorzystano składane obrazy mikroskopowe wycinków tkanki uzyskane w optycznym mikroskopie konfokalnym. Zaprezentowano wyniki, wartości średnich i rozkładów parametrów struktury dla rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego tkanki miękiszowej dwóch wybranych odmian (Solanum tuberosum v. ‘Danusia’ i v. ‘Kuba’). Badania przeprowadzono dla tkanki w stanie naturalnym, bez preparacji.

Słowa kluczowe:

struktura tkanki roślinnej, obrazy mikroskopowe, parametry geometryczne struktury komórkowej, tkanka miękiszowa bulwy ziemniaka

Bohdziewicz J., 2001. Właściwości mechaniczne i reologiczne wybranych odmian buraka ćwikłowego. Acta Agrophysica 45, 17–29.

Czachor G., 2002. Właściwości mechaniczne sublimowanych tkanek wybranych warzyw korzeniowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTA „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Kraków, 12–13.09.2002.

Czachor H., Konstankiewicz K., Pawlak K., Wojnar L., 2000. Application of image analysis for the parametrisation of potato tuber tissue. STERMAT’2000 Krakow, Poland, 301–306.

Cwajna J., Szala J., Maliński M., 1994. Image processing and image analysis in materials science: atlas-part I. Proc. Int. Conf. „Stereology and Image Analysis in Materials Science” STERMAT’ 94, Wisła, Poland, 3–6.10.1994.

Fornal J., 1998. The changes in plant material microstructure during processing. Pol. J. Food Nutr. Sci. 7/48, 3(S), 9–23.

Fornal J., 2002. Mikrostruktura surowców roślinnych, ich wybrane właściwości fizyczne a jakość produktów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTA „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Kraków, 12–13.09.2002.

Gancarz M., 2002. Composition method of microscope images for the potato tuber tissue structure investigation. BioPhys Springs 2002, 1st International Workshop for Young Scientists. Czech Republic, Praque, 27–18.05.2002.

Haman J., Konstankiewicz K., 2000. Destruction processes in the cellular medium of a plant – Theoretical Approach. Int. Agrophysics 14, 37–32.

Haman J., Konstankiewicz K., Zdunek A., 2000. Influence of water potential on the failure of potato tissue. Int. Agrophysics 14, 181–186.

Jackman R.L., Stanley D.W., 1995. Perspectives in the textural evaluation of plant foods. Trends in Food Science and Technology 6, 187–195. DOI: https://doi.org/10.1016/S0924-2244(00)89053-6

Konstankiewicz K., Czachor H., Gancarz M., Król A., Pawlak K., Zdunek A., 2002a. Cell structural parameters of potato tuber tissue. Int. Agrophysics 16, 2, 119–127.

Konstankiewicz K., Gancarz M., Król A., Pawlak K., 2002b. Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka. Międzynarodowa Konf. Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. PTA, Kraków 12–13.09.2002.

Konstankiewicz K., Pawlak K., Zdunek A., 2001. Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties. Int. Agrophysics 15(4), 243–246.

Konstankiewicz K., Zdunek A., 2001. Influence of turgor and cell size on the cracking of potato tissue, Int. Agrophysics 15(1), 27–30.

Pawlak K., Król A., 1999. Zmiany struktury tkanki bulwy ziemniaka w wyniku deformacji. Acta Agrophysica 24, 109–133.

Petran M., Hadravsky M., Boyde A., 1995. The tandem scanning reflected light microscope. Int. Agrophysics 9(4), 275–286.

Pitt R. E., Chen H. L., 1983. Time-dependent aspects of the strength and reology of vegetative tissue. Trans. ASAE 26(4), 1275–1280. DOI: https://doi.org/10.13031/2013.34116

Pospiech J., Wiencek K., Piątkowski A., 2000. Estymation of grain boundary surface area in metals by crystallographic stereology method. STERMAT’2000 Krakow, Poland, 307–314.

Wojnar L., Majorek M., 1994. Komputerowa analiza obrazu, FOTOBIT-DESIGN s.c., Kraków, 1994.

Zdunek A., Konstankiewicz K., 2001. Emisja akustyczna w badaniach procesów pękania tkanek roślinnych. Acta Agrophysica 55, 95.

Zgórska K., 1989. Biologiczne i ekologiczne czynniki warunkujące podatność bulw ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej. Instytut Ziemniaka, Bonin, 91.

Zgórska K., 1995. Stan obecny i przyszłość ziemniaka z uwzględnieniem doboru odmian hodowli rodzimej i zagranicznej. Biul. Inst. Ziemniaka 45, 87–96.

Pobierz

Opublikowane
2002-12-31Krystyna Konstankiewicz 
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Marek Gancarz 
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Andrzej Król 
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Kamil Pawlak 
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 LublinLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.