Sposoby oceny jakości mieszanin ziarnistych w zbiornikach

Marek Tukiendorf

Zakład Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego i Ochrony Środowiska, Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-233 Opole


Abstrakt

Celem pracy było zaproponowanie nowych sposobów w ocenie jakości mieszanin ziarnistych. Obiektem obserwacji była para materiałów (wyka-gorczyca), która mieszana za pomocą wysypu ze zbiornika do zbiornika, przy zastosowaniu systemu wkładek wspomagających (RSI), osiągała różne stany zmieszania. Różnice pomiędzy tymi stanami wynikały z różnic w sposobach ułożenia nasion wyki i gorczycy w zbiornikach. Badaniom poddano układy występujące w trzech charakterystycznych stanach zmieszania. Za pomocą komputerowej analizy obrazu dokonano oceny wariancyjnej rozkładów nasion wyki w wybranych przekrojach zbiorników. Wyniki te porównano ze sobą, proponując niestosowane wcześniej wskaźniki będące ułamkami parametrów opisujących wzdłużne i poprzeczne postaci zmieszania. Wskazano jednocześnie na niezasadność stosowania miary Rose’a oraz najprawdopodobniej innych miar jakości proponowanych wcześniej przez badaczy.

Słowa kluczowe:

układy ziarniste, pasze i mieszanki, stany oraz stopnie zmieszania

Boss J., 1987. Mieszanie materiałów ziarnistych, PWN Warszawa-Wrocław.

Boss J., Krótkiewicz M., Tukiendorf M., 2002. An application of picture analysis as a method of evaluation of granular blend’s quality, Polish J. Food Nutr. Sci. (w druku).

Boss J, Tukiendorf M., 1997. Mixing of granular materials using the method of funnel-flow, Powder Handling & Processing, 9, 4, 341–343.

Danckwerts P. V., 1952. The definition and measurement of some characteristic of mixtures, Appl. Sci. Res. Hague A3, 279–296. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03184936

Fan L. T., Chen S. J., Watson C. A., 1970. Solids mixing, Ind. Eng. Chem. 62, 7, 53–69. DOI: https://doi.org/10.1021/ie50727a009

Grochowicz J., 1996. Technologia produkcji mieszanek paszowych. Wyd. II, PWRiL, Warszawa.

Lacey P. M. C., 1943. The mixing of solid particles, Trans. Inst. Chem. Eng. 21, 53–59.

Rose H. E., 1959. A suggested equation relating to the mixing of powders and its application to the study of the performance of certain types of machine, Trans. In. Chem. Eng. 37, 47–64.

Schlick H, Gehbauer F., Auther A., Galliant J., 1996. Relationship between flow properties and the process of loading in silo with central cones and plough feeder discharge, Bulk Solids Handling 16, 83–89.

Roberts A. W., 1998. Particle technology-reflections and horizons: An engineering perspective, Trans. In. Chem. Eng. 76, A. DOI: https://doi.org/10.1205/026387698525522

Tukiendorf M., 2002a. Zagadnienie rozkładu koncentracji składników niejednorodnej mieszaniny ziarnistej podczas mieszania w przesypie. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, IZACAX 41 (33), 139–140.

Tukiendorf M., 2002b. Ocena jakości mieszaniny ziarnistej w przekrojach poziomych silosów podczas mieszania systemem funnel-flow. Post. Inż. Roln. (w druku).

Williams J. C., 1976. The segregation of particulate materials. A Review Powder Technol. 15, 245–251. DOI: https://doi.org/10.1016/0032-5910(76)80053-8

Pobierz

Opublikowane
2002-12-31Marek Tukiendorf 
Zakład Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego i Ochrony Środowiska, Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-233 OpoleLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora