Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich

Mateusz Stasiak

Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Marek Molenda

Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin

Mirosław J. Lipiński

Katedra Geotechniki SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa


Abstrakt

Wartości modułu sprężystości E złoża nasion pszenicy i rzepaku wyznaczono metodą znaną w geotechnice. Polega ona na obliczeniu jego wartości na podstawie prędkości poprzecznych fal akustycznych. Testy przeprowadzono dla kondycjonalnej wilgotności złóż nasion. Wartości modułu sprężystości otrzymane dla pszenicy w zakresie od 23,6 do 88,1 MPa oraz otrzymane dla rzepaku (od 26,3 do 67,0 MPa) zależały od ciśnienia hydrostatycznego i były wyższe od otrzymanych w wyniku testów jednoosiowego ściskania.

Słowa kluczowe:

pszenica, parametry sprężystości, prędkość fal poprzecznej

Dyduch M., Kamiński M., Łapko A., Runkiewicz L., 2000. Nowelizacja normy PN-89/B-03262 „Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie i kiszonki. Obliczenia statyczne i projektowanie”. Mat. Konf. „Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze”, 65–69, Świeradów Zdrój.

Eurocode 1, 1996. Basis of design and actions on structures. Part 4. Actions in silos and tanks. DDENV 1991-4.

Fung Y. C., 1969. Podstawy mechaniki ciała stałego. PWN Warszawa.

Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W., 1985. Wytrzymałość materiałów. Arkady Warszawa.

Lipiński M. J.: Laboratoryjne pomiary prędkości fal akustycznych dla określenia parametrów geotechnicznych. Maszynopis.

Molenda M., Stasiak M., 2001. Zastosowanie testu jednoosiowego ściskania do wyznaczania właściwości mechanicznych złoża ziarna zbóż. Inż. Roln. 13(33), 307–312, Warszawa.

PN-89/B-03262. Zbiorniki żelbetowe na materiały sypkie i kiszonki. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Sawicki A., 1994. Elasto-plastic interpretation of oedometric test. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics 41 (1–2), 111–131.

Timoshenko S. P., Goodier J. N., 1970. Theory of elasticity. Tokyo. DOI: https://doi.org/10.1115/1.3408648

Pobierz

Opublikowane
2002-12-31Mateusz Stasiak 
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Marek Molenda 
Instytut Agrofizyki PAN, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
Mirosław J. Lipiński 
Katedra Geotechniki SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 WarszawaLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Artykuły są udostępniane na zasadach CC BY-NC-ND 4.0 – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych.
Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.