Monitoring gazowych zanieczyszczeń powietrza w budynkach inwentarskich

BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

ŁUKASZ WLAZŁO

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

HANNA BIS-WENCEL

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

WIOLETTA WNUK

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

NAD’A SASÁKOVÁ

Department of the Environment, Veterinary Legislation and Economy, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice

MARTYNA KASELA

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

MATEUSZ OSSOWSKI

Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

Celem pracy było monitorowanie gazowych zanieczyszczeń w powietrzu fermy trzody chlewnej, królików oraz norek. Największe stężenie wśród zidentyfikowanych zanieczyszczeń  miał metan w powietrzu fermy królików (33,04 µg/m3), natomiast największe stężenie  amoniaku i siarkowodoru  stwierdzono w fermie trzody chlewnej. Stężenia gazowych zanieczyszczeń przewyższały dopuszczalną, bezpieczną wartość dla zwierząt. W próbkach powietrza wykazano również znaczne ilości toluenu i p-oksylenu (BTX). Największe stężenie związków BTX stwierdzono w próbkach powietrza pochodzących z fermy trzody chlewnej (19,80 mg/m3), natomiast najmniejsze w próbkach z króliczarni.

Słowa kluczowe:

trzoda chlewna, króliki, norki, metan, amoniak, siarkowodór, BTX

Bieńkowski J., 2010. Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005–2007. Fragm. Agron. 27(1), 21–31.

Buczyńska A., Szadkowska-Stańczyk I., 2010. Problemy higieny pracy i zagrożenia zdrowotne towarzyszące intensywnej produkcji trzody chlewnej. Med. Pr. 61, 323–333.

Dendooven L., Bonhomme E., Merckx R., Vlassak K., 1998. Injection of pig slurry and its effect on dynamics nitrogen and carbon in a loamy soil under laboratory conditions. Biol. Fertins. Soil, 5–8.

Erd J., Tymczyna L., 1998. Antropogeniczne źródła amoniaku w atmosferze. Ekoinżynieria 5, (30), 27–31.

Guz L., Guz M., 2005. Emisja amoniaku do powietrza z fermy indyków. Annales UMCS, sec. DD, Medicina Veterinaria 50, 159–165.

Hellebrand H.J., 1993. Grünlandökosysteme – Eine Diskussion zu Stroffströmen und Reststoffverwertung 48 Jahrgang Landtechnik, 12, 655–657.

Kolasa-Więcek A., 2011. Prognozowanie wielkości emisji CH4 z fermentacji jelitowej oraz hodowli zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej flexible byesian models. J. Res. Appl. Agric. Eng. 56 (2), 90–93.

KASHUE-KOBiZE, 2011. Krajowa inwentaryzacja emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych za rok 2008. Projekt, KASHUE-KOBiZE, Warszawa.

Krawczyk W., Walczak J., 2010. Potencjał biogenny obornika jako źródło emisji amoniaku i zagrożenia środowiska. Rocz. Nauk Zoot. 37 (2), 187–193.

Marciniuk A., Romaniuk W., 2005. Wpływ systemu chowu na koncentrację zanieczyszczeń gazowych (NH3, CO2, H2S) w oborach wolnostanowiskowych. Probl. Inż. Rol. 4, 71–77.

Mielcarek P., 2012. Weryfikacja wartości współczynników emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. Inż. Rol. 4 (139), 267–276.

Myczko A., Karłowski J., Szulc R., 2002. Szczegółowe badania emisji metanu i podtlenku azotu z fermentacji jelitowej oraz odchodów zwierzęcych. In: Materiały konferencyjne, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 24–25 September, Warszawa, 158–164.

Myczko A., Lundgaard N.H., Bunsen N., Kreis-Tomczak K., Nawrocki L., 2005. Ograniczenie wpływu na środowisko produkcji trzody chlewnej. Trz. Chlew. 5, 95–97.

Nowakowicz-Dębek B., 2001. Zanieczyszczenie powietrza alkoholami, aldehydami i ketonami przez fermę zwierząt futerkowych. Med. Weter. 57 (5), 346.

Nowakowicz-Dębek B., Saba L., Kowalski C., Bis-Wencel H., Wnuk W., 2001. Air pollution on and around farms of carnivorous fur animals. Ann. Anim. Sci. 1(2), 143–149.

Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Gacek L., Trawińska B., Martyna J., 2010. Złowonne i szkodliwe domieszki gazowe w powietrzu w króliczarni. Ekol. Tech. 18 (5), 272–275.

Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Tymczyna L., Chmielowiec-Korzeniowska A., 2011. Badania absorpcji amoniaku z kału norek z wykorzystaniem bentonitu sodowego. Przem. Chem. 5, 736–739.

Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Gacek L., Wnuk W., 2013. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w fermowej hodowli królików. In: Profilaktyka chorób królików, Kupczyński R., Piasecki T. (ed.), Wyd. UP we Wrocławiu, 111–119.

Olszowski T., 2012. Koncentracje i korelacje współwystępowania lotnych związków organicznych (BTEX) w powietrzu na obszarze wiejskim, Proceedings of ECOpole 6(1), 376–381.

Petersen S.O., Kristensen K., Eriksen J., 2001. Denitrification losses from outdoor piglet production, JEQ 30, 1051–1056.

Podkówka W., Podkówka Z., 2001. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. PWN, Warszawa, 118–119.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16 poz. 87).

Sorensen P., Amato M., 2002. Reminalisation and residual effect of N after application of pig slurry to soil. Eur. J. Agron. 16 (2), 81–95.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 Nr 63 poz. 322).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

Opublikowane
2014-10-17BOŻENA NOWAKOWICZ-DĘBEK 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ŁUKASZ WLAZŁO 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
HANNA BIS-WENCEL 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
WIOLETTA WNUK 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
NAD’A SASÁKOVÁ 
Department of the Environment, Veterinary Legislation and Economy, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Komenského 73, 041 81 Košice
MARTYNA KASELA 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
MATEUSZ OSSOWSKI 
Department of Animal Hygiene and Environment, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>