Współzależności pomiędzy parametrami barwy w systemie CIE i zawartością składników mineralnych w miodach pszczelich

MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin

MARIUSZ FLOREK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin

ANNA WOLANCIUK

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin

JOANNA BARŁOWSKA

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin


Abstrakt

Celem pracy było stwierdzenie ewentualnego związku pomiędzy instrumentalnymi parametrami barwy w systemie CIE L*a*b* i koncentracją wybranych makro- i mikroelementów w krajowych miodach pszczelich. Materiał doświadczalny stanowiły 34 miody odmianowe (7 miodów akacjowych, 7 ze spadzi liściastej, 6 malinowych, 9 wielokwiatowych i 5 rzepakowych) pozyskane z terenu Lubelszczyzny bezpośrednio od pszczelarzy. Zbiór miodów przeprowadzono w roku 2016. Ocena miodów obejmowała oznaczenie 7 wybranych składników mineralnych (K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn i Mn) oraz instrumentalny pomiar barwy wg systemu CIE L*a*b*. Wykazano ujemne korelacje dla wszystkich pierwiastków z jasnością L* (–0,25 £ rS £ –0,62) i odcieniem h° (–0,36 £ rS £ –0,71), natomiast dodatnie z udziałem barwy czerwonej a* (0,40 £ rS £ 0,63). Wraz ze wzrostem L* istotnie (p £ 0,005) zmniejszała się zawartość w miodach K (R2 = 0,84) i Mn (R2 = 0,89), jak również ogólna koncentracja składników mineralnych (R2 = 0,85). Taki związek obserwowano również dla odcienia h° (0,86 ≤ R2 ≤ 0,91), natomiast odwrotną zależność stwierdzono w przypadku udziału barwy czerwonej a* (0,96 ≤ R2 ≤ 0,99). Uzyskane wstępne wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania pomiaru niektórych parametrów barwy w systemie CIE L*a*b* do pośredniego określania zawartości niektórych pierwiastków w miodach.

Słowa kluczowe:

miód, makroelementy, mikroelementy, barwa

Altun S.K., Dinç H., Paksoy N., Temamogullari F.K., Savrunlu M., 2017. Analyses of Mineral Content and Heavy Metal of Honey Samples from South and East Region of Turkey by Using ICP-MS. Int. J. Anal. Chem., article ID 6391454, 1–6.

Bettar I., González-Miret M.L., Hernanz D., Marconi A., Hereida F.J., Terrab A., 2015. Characterisation of Moroccan Spurge (Euphorbia) honeys by their physicochemical characteristics, mineral contents and colour. Arab. J. Chem., http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.01.003.

Dell Inc., 2016. Dell Statistica (data analysis software system), version 13.software.dell.com.

Formicki G., Greń A., Stawarz R., Zyśk B., Gał A., 2013. Metal Content in Honey, Propolis, Wax, and Bee Pollen and Implications for Metal Pollution Monitoring. Pol. J. Environ. Stud. 22(1), 99–106.

Giemza M., 2004. Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych. Zesz. Nauk. Akad. Ekon. Krak. 653, 13–27.

González-Miret M.L., Terrab A., Hernanez D., Fernández-Recamales M.A., Hereida F.J., 2005. Multivariate correlation between color and mineral composition of honeys and by their botanical origin. J. Agric. Food Chem. 53, 2574–2580.

Grembecka M., Hendożko E., Szefer P., 2007. Zawartość żelaza i magnezu w wybranych gatunkach miodów pszczelich. Bromat. Chem. Toksykol. 40, 325–328.

Kędzierska-Matysek M., Wolanciuk A., Florek M., Skałecki P., Litwińczuk A., 2017. Hydroxymetylfurfural content, diastase activity and colour of multifloral honeys in relation to origin and storage time/ Zawartość hydroksymetylfurfuralu, aktywność diastazy i barwa wielokwiatowych miodów pszczelich w zależności od pochodzenia i czasu przechowywania. J. Cent. Eur. Agr. 18(3), 657–668.

Kędzierska-Matysek M., Florek M., Wolanciuk A., Skałecki P., 2016a. Effect of freezing and room temperatures storage for 18 months on quality of raw rapeseed honey (Brassica napus). J. Food Sci. Tech. Mys. 53(8), 3349–3355.

Kędzierska-Matysek M., Florek M., Wolanciuk A., Skałecki P., Litwińczuk A., 2016b. Characterisation of viscosity, colour, 5-hydroxymethylfurfural content and diastase activity in raw rape honey (Brassica napus) at different temperatures. J. Food Sci. Tech. Mys. 53(4), 2092–2098.

Kuś P.M., Congiu F., Teper D., Sroka Z., Jerković I., Tuberoso C.I.G., 2014. Antioxidant activity, color characteristics, total phenol content and general HPLC fingerprints of six Polish unifloral honey types. LWT-Food Sci. Technol. 55, 124–130.

Majewska E., 2009. Porównanie wybranych właściwości miodów pszczelich jasnych i ciemnych. Nauka Przyr. Technol. 3(4), #143.

Majewska E, Kowalska J., 2011. Badanie korelacji pomiędzy przewodnością elektryczną i zawartością popiołu w wybranych miodach pszczelich. Acta Agrophys. 17(2), 369–376.

Pisani A., Protano G., Riccobono F., 2008. Minor and trace elements in different honey types produced in Siena County (Italy). Food Chem. 107(4), 1553–1560.

PN-88/A-77626. 1988. Miód pszczeli. Alfa, Warszawa.

Popek S., 2001. Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość. Zesz. Nauk., Monografie 147, Wyd. Akad. Ekon. w Krakowie.

Przybyłowski P., Wilczyńska A. 2001. Honey as an environmental marker. Food Chem. 74, 289–291.

da Silva P.M., Gauche C., Gonzaga LV., Costa A.C.O, Fett R., 2016. Honey: Chemical composition, stability and authenticity. Food Chem. 196, 309–323.

Visquert M., Vargas M., Escriche I., 2014. Effect of postharvest storage conditions on the colour and freshness parameters of raw honey. Int. J. Food Sci. Technol. 49, 181–187.

Wilczyńska A., 2010. Zmiany barwy, aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości HMF w miodach pszczelich zachodzące pod wpływem ogrzewania. Pr. Mat. Wydz. Zarz. Uniw. Gdańsk. 2(2), 291–298.

Wilczyńska A., Przybyłowski P., Stasiuk E., 2004. Zawartość żelaza w miodach pszczelich. Rocz. PZH 55, supl., 81–84.
Pobierz

Opublikowane
2017-12-11MONIKA KĘDZIERSKA-MATYSEK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin
MARIUSZ FLOREK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin
ANNA WOLANCIUK 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 Lublin
JOANNA BARŁOWSKA 
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2