Effect of aloe preparation on the level of biochemical indices of blood and tissue composition of female turkeys

Katarzyna Ognik

Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Malwina Merska

Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The aim of this study was to establish the effect of an aloe preparation administered to drinking water for turkey hens on levels of biochemical indices of their blood and chemical composition of their tissues. The study was conducted with 160 turkey hens of medium-heavy BUT 9 type divided into four experimental groups. Each group included 40 turkey hens (two replications, 20 birds each). The birds were kept since the 6th till the 16th weeks of life in pens, on straw litter. Group I served as the control (A-O), where the birds received drinking water without experimental additives. The turkey hens from experimental groups (A-1, A-2, A-3) received an aloe preparation with drinking water. The preparation was dosed as follows: 0.35 ml/kg b.w./day in group A-1, 0.70 ml/kg b.w./day in group A-2, and 1.40 ml/kg b.w./day in group A-3. The analyzed preparation was administered to the birds in drinking water for 28 days. After four weeks of its administration, a two-week break was made in supplementation, during which the turkey hens of all groups received only pure water. After this break, the birds were again administered the aloe preparation in identical doses as at the beginning of the experiment. At the end of weeks 4, 6 and 10 of observation, blood was sampled from the brachial vein of the birds for biochemical analyses that included determinations of: AST, ALT, ALP, TP, GLU, CHOL, HDL, TG, and macroelements (K+, Na+, Ca+2, Mg+2). After completed rearing (16th week of life), the birds were slaughtered and simplified dissection was performed. Chemical composition of meat was determined in samples of breast, thigh, shank muscles and in liver. The obtained results demonstrate that the addition of various doses of the aloe preparation affected a decrease in cholesterol level and activities of AST, ALT and ALP enzymes, and an increase in the HDL fraction of cholesterol in blood of the birds. It additionally resulted in a diminished blood level of phosphorus and an increased calcium concentration in tissues. The applied addition of aloe was also observed to influence the chemical composition of muscles and liver of turkey hens, as it reduced the content of dry matter and protein in leg tissues and the content of fat in liver.

Słowa kluczowe:

aloe, turkey hens, blood, tissues, metabolic indices

AOAC, 2000. Official methods of analysis. Association of Official Analytical Chemist, Gaithersburg.
Białas-Chromiec B., Skopińska-Różewska E., Strzelecka H., Filewska M., Radomska D., Mierzwińska-Nastalska E., Czosnowska E., 2000. Immunomodulujące właściwości Biostyminy –
wodnego wyciągu z liści roślin trzyletnich Aloe arborescens Mill. Onkol. Pol., 3, 2, 85–89.
Błoniarz J., Zaręba S., Kostka M., 2003. Studies on some microelements (Zn, Cu and Mn) in herbs and infusions obtained from them, used by adults and children. Bromat. Chem. Toksykol., 36, 1, 29–37.
Bombik E., Bombik T., Saba L., 2002. Wpływ wyciągu z ziół na poziom wybranych mikroelementów w surowicy krwi cieląt. Biul. Inf. Inst. Zoot., 2, 279–285.
Charis K., 2000. A novel look at a classical approach of plant extracts. Feed Mix (special issue on Nutraceuticals), 19–21.
Czech A., Kowalczuk E., Grela E. R., 2009. The effect of a herbal extract used In pig fattering on the animals’ performance and blond components. Ann. UMCS, sec. EE, Zootechnica, 27, 25–33.
Czaja L., Gornowicz E., 2004. Effect of herb mixture supplement in broiler chicken diet on water holding capacity and chemical composition of muscle. Rocz. Nauk. Zoot. 31, 1, 77–86.
Faruga A., Jankowski J., 2000. Indyki, hodowla i użytkowanie, PWRiL, Warszawa.
Faruga A., Jankowski J., Sobina I., 1988. Jakość mięsa indyczek i indorów rzeźnych odchowywanych na różnych podłożach. Zesz. Nauk. ART. Olsztyn, Zootechnica, 31, 208–211.
Faruga A., Pudyszak K., Koncicki A., Polak M. 2002. Wpływ preparatu ziołowego Biostrong-500 na efektywność odchowu i poziom niektórych wskaźników biochemicznych krwi indyczek
rzeźnych. Med. Wet. 58, 10, 736–738.
Gajewska J., Gazda M., Gorczyńska K., 2003. Oznaczenie wrażliwości wybranych szczepów bakterii i grzybów na wyciągi przypraw i ziół. W: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów
technicznych. Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź, 318–321.
Gornowicz E., Lewko L., 2010. Cechy chemiczne mięśni kurcząt odchowywanych metodami ekologicznymi, Streszczenia doniesień zgłoszonych na Sympozjum Naukowo-Techniczne pt.
„Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”, 24.
Jakubowski Z., Kabata J., Kalinowski L., Szczepańska-Konkel M., Angielski S., 1993. Badania laboratoryjne w codziennej praktyce – wartości referencyjne i interpretacyjne. Wyd. Gdańsk.
Kodym A., 1998a. Substancje biologicznie aktywne liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens Mill.) uprawianego w cieplarniach Zakładów Zielarskich. “Herbapol” w Klęce. Farm. Pol.,
54, 887–892.
Kodym A., 1998b. Analiza składników mineralnych wyciągu suchego otrzymanego ze świeżych liści Aloe arborescens Mill. Farm. Pol., 2, 71–74.
Kołacz R., Bodak E., Świtała M., Gajewczyk P., 1997. Herbs as agents affecting the immunological status and growth of piglets weaned with body weight defficiency. J. Anim. Feed Sci., 6, 269.
Krasnodębska-Depta A., Koncicki A., 2000. Fizjologiczne wartości wybranych wskaźników biochemicznych w surowicy krwi kurcząt brojlerów. Med. Wet., 56, 7, 456–460.
Krauze M., Truchliński J., Adamczyk M., Cendrowska-Pinkosz M., 2007 – Effectiveness of rearing Big-6 turkey-hens for slaughter fed with garlic, coneflower preparation and 1,2,4-triasole
derivative additions. Annales UMCS sec. DD, Medicina Veterinaria, 62, 2, 7–13.
Lechowski J., Nagórna-Stasiak B., Kowalczyk M., 1996. Relacje między wapniem i witaminą C u kurcząt. Med. Wet., 52, 6, 399–401.
Lipiński K., Kaliniewicz J., Tywończuk J., Stasiewicz M., 2011 – Wpływ dodatków probiotycznych i ziołowych na produkcyjność i jakość mięsa indyków. Roczn. Nauk. Pol. Tow. Zoot., 7,
2, 29–35.
MacDonald F., 1998. Use of immunstimulants in agicultural application. Passport to the Year 2000. Biotechnology in the Feed Industry. Proc. of Alltech's 14th Annual Symp. Herbs and
Spices: implication for modern animal production, 129–135.
Majewska T., Mikulski D., Święcicka-Grabowska G., Wójcik R., 2007. Wodny wyciąg czosnku w żywieniu indyków rzeźnych. Med. Wet., 63, 11, 1357–1360.
Makarski B., Polonis A., 2001. Effect of bioplex-Cu on the level of biochemical indices of turkey blood. Pol. J. Food Nutr. Sci. 10/51, 1, 49–51.
Michalczuk M., Niemiec J., Dębek J., 2003. Wpływ wybranych zamienników antybiotykowych stymulatorów wzrostu na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68, 4,
119–124.
Murray R.K., Granner D.K, Mayers P.A., Rodwell V.W. 1995. Biochemia Harpera. Wyd. Lek. PZWiL, Warszawa.
Normy żywienia drobiu 2005. PAN IFiZZ, Jabłonna.
Ognik K., Sembratowicz I., Modzelewska-Banachiewicz B., 2004. Stężenie wybranych pierwiastków i aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi indyczek otrzymujących Echinovit C
oraz pochodną 1,2,4-triazolu. J. Elementol., 9, 3, 445–449.
Pietrzak D., Mroczek J., Garbaczewska A., Florowski T., Riedel J., 2009. Wpływ wybranych dodatków do paszy o działaniu przeciwbakteryjnym na jakość mięsa i tłuszczu kurcząt. Med.
Wet., 65, 4, 268–271.
Pudyszak K., Pomianowski J., Majewska T., 2005. Wartość rzeźna i jakość mięsa perlic ubijanych w różnym wieku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1, 42, 27–34.
Rekiel A., 1998 – The effect of herb addition on the rearing results in piglets. Ann. Warsaw. Agricult. Univ., Animal. Science, 34, 47–53.
Saba E., Stenzel R., Nowakowicz-Dębek B., Bis-Wencel H., Wnuk W., 2000. Wpływ mieszanek mineralno-ziołowych na poziom makroelementów w surowicy krwi cieląt. Ann. UMCS, EE,
Zootechnica, 25, 191–197.
Sembratowicz I, Makarski B., Cendrowska M., Truchliński J., 2003 – Wpływ biopleksu miedziowego, otrąb pszennych oraz ziół na zawartość wapnia i magnezu oraz witaminy F w mięśniach
piersiowych indyczek. Ann. UMCS, EE, Zootechnica, 68, 113–119.
Sembratowicz I, Ognik K., Truchliński J., Cendrowska M., 2004. Zawartość składników mineralnych w surowicy krwi i tkankach indyczek otrzymujących dodatek Biostyminy i Bioaronu C.
J. Elementol., 9, 4, 743–748.
Sembratowicz I., 2004. Wpływ wyciągów ziołowych na wybrane wskaźniki krwi i efekty odchowu indyczek. Ann. UMCS, EE, Zootechnica, 22, 43, 325–332.
Schleicher A., Fritz Z., Kinal S., 1998. Zastosowanie wybranych ziół w mieszankach treściwych dla kurcząt rzeźnych. Rocz. Nauk. Zoot. 25, 3, 213–224.
Szkucik K. S., Pisarski R. K., 2010. Wpływ dodatku ziół na profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym kurcząt brojlerów. Streszczenia doniesień zgłoszonych na Sympozjum
Naukowo-Techniczne pt. „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”, Oddział Technologii Mięsa i Tłuszczu IBPRS, 42–44.
Tipu M. A., Akhtar M. S., Anjum M. I., Raja M. L., 2006. New dimension of medical plants as animal feed. Pakistan Vet. J., 26, 144–148.
Truchliński J., Smelkowska B., Ognik K., Sembratowicz I., 2005. Wpływ beta-glukanu i ziela pokrzywy na wybrane wskaźniki krwi indyczek. Ann. UMCS, EE, Zootechnica, 23, 335–341.
Winnicka A., 2008. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa.
Wenk C., 2002. Herbs, botanicals and other related substances. 11th European Poultry Conference, Bremen, Germany, Book of CD, 8.doc.
Zięba M., 2005. Zioła w żywieniu drobiu. Pol. Drob, 2, 47–49.

Opublikowane
2012-03-31Katarzyna Ognik 
Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Malwina Merska 
Department of Biochemistry and Toxicology University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>