Hygiene and sanitation evaluation of dairy cows barn with regard to environmental protection

Bożena Nowakowicz-Dębek

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Łukasz Wlazło

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Sandra Sobolewska

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin

Henryk Krukowski

Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinAbstrakt

The study aimed at the evaluation of hygiene and sanitation conditions of a dairy cows barn with regard to environmental protection. The research material comprised swab samples collected from the cows and environment. The biological aerosol was measured in the barn air by the sedimentary method. The microbial population isolated most frequently on the cow body proved to be Gram negative bacteria, while coagulase-negative staphylococci were most commonly identified at the milking equipment components. Importantly, the percentage of Staphylococcus aureus was the highest out of all microorganisms isolated in the barn. The barn air showed high levels of mesophilic bacteria and mold fungi counts.

Słowa kluczowe:

bioaerosol, cow barn, microorganism

Chmielowiec-Korzeniowska A., Babicz M., Drabik A., 2008. Poziom immunoglobulin w surowicy krwi tuczników w zależności od zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza tuczarni. Med. Wet., 64, 934–938.
Dutkiewicz J., 1998. Zagrożenia biologiczne w rolnictwie. Wyd. IMW. Lublin.
Dutkiewicz J., Górny R.L., 2002. Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia – klasyfikacja i kryteria oceny na narażenia. Med. Pracy 53, 29.
Dutkiewicz J., Mołocznik A., 1993. Zweryfikowana dokumentacja NDS dla pyłów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. IMW, Lublin.
Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., 2002. Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych. Wyd. Ad Panaceum, Lublin.
Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., Szymańska J., 2007. Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego, klasyfikacja, narażone grupy zawodowe, pomiary, profilaktyka. Wyd. Ad Panaceum, Lublin.
Grajewski J., 2006. Mykotoksyny i grzyby pleśniowe, zagrożenia dla człowieka i zwierząt. Wyd. UKW, Bydgoszcz.
Kamińska A., 1998. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w owczarniach. Pr. Kom. Nauk Roln. Biol. BTN, 44, 115–119.
Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., 2007. Znaczenie i możliwości ograniczenia szkodliwych metabolitów pochodzenia grzybowego. Post. Ochr. Rośl., 47 (2), 141–148.
Krukowski H., 2006. Drobnoustroje środowiskowe jako przyczyna mastitis u krów. Med. Wet. 62 (2), 190–192.
Krzysztofik B., 1992. Mikrobiologia powietrza. Wyd. Politechniki Warszawskiej.
Pałczyński C., 2007. Pleśnie jako alergen zawodowy. Alergia, 4, 28-32.
PN-89/Z-04111/02. Ochrona czystości powietrza – badania mikrobiologiczne – oznaczenie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
PN-89/Z-04111/03. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczenie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą
aspiracyjną i sedymentacyjną.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81, poz. 716).
Tymczyna L., Bartecki P., 2007. Bioaerozole i endotoksyny bakteryjne jako czynnik zagrożeń w rolnictwie. Rocz. Nauk. Zoot. 34, 1, 3–12.
Zyska B., 1999. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady, Warszawa.

Opublikowane
2011-03-31Bożena Nowakowicz-Dębek 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Łukasz Wlazło 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Sandra Sobolewska 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin
Henryk Krukowski 
Department of Animal and Environmental Hygiene, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 LublinLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>