Genetyczne parametry życiowych cech mleczności krów rasy czarno-białej w regionie środkowo-wschodniej Polski

Jerzy Gnyp

Katedra Hodowli Bydła, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Grzegorz Zięba

Katedra Hodowli Bydła, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Tomasz Małyska

Katedra Hodowli Bydła, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

Genetic parameters of some life dairy features of 3700 bw cows after 548 bulls from 224 herds were estimated. The mean life and performance lengths of cows were 6.42 and 4.10 years
and life dairy and fat efficiencies – 16945 and 676 kg, respectively, at 3.99% fat content in milk. A multi-feature individual model with REML method, which also fitted the regression on the first lactation milk yield was used for the estimation of genetical life parameters of dairy traits (Misztal, 2001). The lowest heritability was observed for life lengths (h2=0.04), slightly higher for life milk (h2=0.19) and fat (h2=0.22) and milk FCM efficiency (h2=0.21). It was proved that positive and high phenotypical interdependencies (from 0.90 to 0.91) as well as positive but lower genetical correlations (rG from 0.62 to 0.65) took place between life lengths and life milk and fat, and milk FCM efficiencies. Moreover, it was proved that there were very high genetical and phenotypical dependencies for life milk and fat and milk FCM efficiencies (rG=0.95 and rp=0.99). The calculated indicators of phenotypic correlations between milk, fat and FCM efficiency in cows during the first lactation and their milk, fat and FCM life efficiency levels, life span and length of utilisation period were very low and statistically non-significant and in most of the cases they were negative. However, the level of phenotypic coefficients of correlation between these features was systematically increasing in the consecutive lactation periods and their highest and statistically significant values (from 0.47 to 0.67) were noted during the sixth lactation.


G n y p J.: Efektywność użytkowania krów różnych genotypów w zależności od systemu wychowu i masy ciała przy pierwszym wycieleniu. Rozpr. hab. AR w Lublinie, 169, 1994.
J u s z c z a k J., H i b n e r A., T o m a s z e w s k i A.: Dynamika zmian wskaźników użytkowych w stadzie krów krzyżowanych z rasą holsztyńsko-fryzyjską. Med. Wet., 57 (4) 284–
287, 2001.
K r e n c i k D.: Parametry genetyczne i fenotypowe długości użytkowania krów rasy czarnobiałej. Pr. dokt., Jastrzębiec 1991.
K u t e k - A d a m c z y k o w a M.: Zagadnienia długości życia i użytkowania mlecznego krów w oborach Instytutu Zootechniki w Polsce. Pr. dokt., maszynopis, Wrocław 1966.
M i s z t a l I.: BLUPF 90 – flexible mixed model programi in Fortram 90. REMLF 90 Manual 2001.
O l k o - B a g i e ń s k a T.: Okres użytkowania krów cb a opłacalność produkcji mleka. Przegl. Hod., 24, 20–27, 1988.
P a w l i n a E., P a ł a s z A.: Długość życia i mlecznego użytkowania krów. Przegl.. Hod., 22, 18–20, 1974.
P o s t l e r G.: Podstawy ekologicznej hodowli bydła na przykładzie ekogicznej ogólnej wartości hodowlanej. Przegl. Hod., 1, 4–8, 1999.
R e k l e w s k i Z.: Przyszłość hodowli bydła mlecznego w Polsce Zesz. Nauk PTZ, 59, 11–27, 2001.
S a w a A.: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania użytkowości krów w poszczególnych okresach życia. Rozpr. hab., 88, ATR Bydgoszcz, 1998.
S i t k o w s k a B., M r o c z k o w s k i S.: Zmienność i odziedziczalność wybranych cech mleczności i uśytkowości krów ze stada wysoko produkcyjnego. Zesz. Nauk. Przegl. Hod.,
72, 1 33–39, 2004.
S z y s z k o w s k i L., Ż u k B.: Długość użytkowania krów mlecznych w świetle badań nad niektórymi czynnikami ją warunkującymi. Rocz. Nauk Rol., 4, (95), 7–20, 1974.
S z y s z k o w s k i L., D o b i c k i A., D y k i e l W., F i l i s t o w i c z A.: Poprawki na wiek i sezon ocielenia dla cech mleczności krów mieszańców rasy czarno-białej z rasą holsztyńsko-fryzyjską. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 36, 225–227, 1991.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Jerzy Gnyp 
Katedra Hodowli Bydła, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Grzegorz Zięba 
Katedra Hodowli Bydła, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Tomasz Małyska 
Katedra Hodowli Bydła, Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora