Wpływ suplementacji karmy mieszanką mineralną na zawartość wybranych mikro- i makroelementów w surowicy krwi krów bytujących na Żuławach

Justyna Martyna

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wioletta Wnuk

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie

Leon Saba

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie

Hanna Bis-Wencel

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie

Antoni Polonis

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie

Beata Trawińska

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

A two-year-old research aimed to determine the effect of Bovifosfomag mineral mixture supply was conducted in two farms A and B, where mineral deficiency had been recognized. Over the
experimental period, the value of the experimental cows` feed supplementation was assessed analyzing the concentration of mineral elements in blood serum. The mineral mixture administered to
the animals from the experimental groups (D) induced a statistically significant increase of blood P, Cu and Se levels compared to these concentrations in the cows from the control groups (K).
Besides, a decrease in the AST and CK activity was observed.


B r z ó s k a F., B r z ó s k a B.: Effect of dietary selenium on milk yield of cows and chemical composition of milk and blood. Ann. Anim. Sci., 4, 1, 56–67, 2004.
D ę b s k i B.: Wskaźnikowa rola mleka w ocenie hiposelenozy u bydła. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wyd. SGGW, Warszawa 1992.
G o w d a N. K. S., P r a s a d C. S., A s h o k L. B., R a m a n a J. V.:Utilization of dietary nutrients, retention and plasma level of certain minerals in crossbred dairy cows as influenced by source of mineral supplementation. Asian-Australasian J. Anim. Sci., 17, 2, 221–227, 2004.
G o w d a N. K. S., P r a s a d C. S., R a m a n a J. V.: Effect of supplementation of micronutrients through different sources on the production performance in crossbred dairy cows. Indian J. Anim. Sci., 74, 6, 653–657, 2004.
K l e c z k o w s k i M., K l u c i ń s k i M., B a r t o s z G.: Free radical basics of cattle diseases. Monograph. Wspólnota Polska Association Łomża Division, 2006.
M a r t y n a J., S a b a L., B i s - W e n c e l H., N o w a k o w i c z - D ę b e k B., M a z u r A., O n d r a s o v i c M.: Wpływ podawania mieszanek mineralnych na poziom mikroelementów w surowicy krów mlecznych z rejonu Pomorza Środkowego. Ann. UMCS, EE, XXIII, 32, 245–253, 2005.
M a t r a s J., B u j a n o w i c z - H a r a ś B., W o j t a s i k J.: Influence of balancing mineral nutrition of dairy cows on milk yield and the content of some minerals in blood and milk. J. Anim. Feed Sci., 14 (Suppl.1), 275–278, 2005.
W i n n i c k a A.: Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
Z y z a k W., B r z ó s k a F.: Wpływ źródła magnezu na status magnezowy krów w okresie pastwiskowym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20, 71–76,2004.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Justyna Martyna 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Wioletta Wnuk 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie
Leon Saba 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie
Hanna Bis-Wencel 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie
Antoni Polonis 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w Lublinie
Beata Trawińska 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>