Wpływ warunków przechowywania na jakość sensoryczną koniny

Agata Znamirowska

Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Jacek Zin

Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Marian Budzyński

Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The study was conducted on 195 samples of horse meat and 45 samples of foal meat . The consumptive quality of horse meat in individual age groups is dependent on the length of the period storage in cooling conditions. The process of maturation improves the gustatory features; however, it does not neutralize differences resulting from animals' age. Freezing horse meat and storage for 30 or 90 days improves gustatory values and this material acts similarly to fresh meat ripening 120 hours in cooling conditions.


E s c a l o n a H., G u e r r e r o I., P e r e z M. L.: Effect of calcium-chloride marination on calpain and quality characteristics of meat from chicken, horse, cattle and rabbit. Meat Sci., 48, 1, 125–134, 1998.
G r u d a Z., P o s t o l s k i J.: Zamrażanie żywności. WNT, wyd. 3, 1999.
H e r t r a m p f J. W.: Mythos Pferdefleisch. Fleischwirtschaft, 1, 88–92, 2003.
K o ł c z a k T.: Jakość mięsa kulinarnego. Gosp. Mięs., 8, 32–33, 2000.
K o n r a t o w i c z J., B ą k T.: Changes in the weight and taste qualities of horsemeat frozen by means of liquid carbon dioxide and ventilation method during 3-month cold storage. Natur. Sci., 1, 229–239, 1998.
K o n r a t o w i c z J., B ą k T.: Effect of different methods of freezing on some chemical and physicochemical properties of „normal” and „enriched” – horsemeat durring 3-month cold strage. Rocz. Inst. Przem. Mięs., 35, 67–76, 1998.
K o n r a t o w i c z J., K a w a ł k o P.: Zmiany masy i jakość sensoryczna mięsa końskiego mrożonego przy użyciu skroplonego dwutlenku węgla i metodą owiewową w czasie 6-miesięcznego przechowywania chłodniczego. Chłodnictwo, 6, 43–46, 2001.
K o n r a t o w i c z J., P o d l e j s k a Ż.: Wpływ dodatku tłuszczu naturalnego na skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne mięsa końskiego zamrożonego różnymi metodami. Biul. Nauk., 8, 187–195, 2000.
K o n r a t o w i c z J., S o b i n a I., D o m a ń s k a P.: Analysis of the changes in the quality of horsemeat frozen by means of liquid carbon dioxide and the ventilation methods during 3-month cold storage. Natur. Sci., 5, 177–186, 2000.
K o r z e n i o w s k i W., N o w a k D., O s t o j a H.: Rola proteolitycznych enzymów w kształtowaniu kruchości mięsa. Gosp. Mięs., 8, 40–43, 1998.
K w i a t k o w s k a A., M.: Glikoliza w mięśniach szkieletowych tusz koni w zależności od temperatury poubojowego przechowywania i jej wpływ na cechy jakościowe mięsa. Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2002.
N o w a k D.: Sensoryczna i instrumentalna ocena kruchości mięsa wołowego. Gosp. Mięs. 7, 26–32, 2004.
P e r e z - C h a b e l a M., E s c a l o n a - B u e n d i a H.: Physicochemical and sensory characteristics of calcium chloride-treated horse meat. Intern. J. Food Prop., 6, 1, 73–85, 2003.
P o s p i e c h E., G r z e ś B., Ł y c z y ń s k i A., B o r z u t a K., S z a l a t a M., Mikołajczyk B.: Muscle proteins and their changes in the process of meat tenderization. Animal Science Papers and Reports, supplement, 1, 21, 133–151, 2003.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Agata Znamirowska 
Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Jacek Zin 
Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Marian Budzyński 
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>