Ocena walorów dietetycznych mięsa pozyskiwanego od strusia afrykańskiego (Struthio camelus)

Robert Krusiński

Instytut Żywienia Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieAbstrakt

The purpose of this study was to estimate the diet value of ostrich meat from one of the PolishThe purpose of this study was to estimate the diet value of ostrich meat from one of the Polishfarms. Ten samples of ostrich leg (M. iliotibialis lateralis) were analysed for dry matter, crudeprotein, crude fat, crude ash contents, composition of amino-acids and fatty acids. The biologicalvalue of meat protein was calculated. The results were compared to the analysis of beef and broilermeat composition. This study observed lower (P ≤ 0.05) crude fat and sodium content of ostrichmeet. It has a higher (P ≤ 0.01) polyenic fat acids content. Results obtained in this study showed ahigh diet value of ostrich meat in comparison to beef and broiler.


AOAC: Official Methods of Analysis. AOAC, VA, 1984.
C o o p e r R.: Ostrich meat, an important product of the ostrich industri: a southern African perspective. World’s Poultry Sci. J., 55, (4), 389–402, 1999.
H o r b a ń c z u k J. O.: Strusie. Wydawnictwo Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Warszawa 2001.
H o r b a ń c z u k J. O., S a l e s J.: Lipid and cholesterol content and fatty acid composition of meat obtained from ostriches reared on a commercial farm. Animal Science Papers and Reports , 16, (1), 51–55, 1998.
M a d e i r o s C. A.: Types of ostrich and their potential use in ostrich farming. Ostrich Update, 1, 45–46, 1993.
M e l l e t t F. D., B o h m e H. M., F i s h e r P.: Anatomy of the ostrich including various meat cuts. Proceedings of the World Ostrich Congress. Hengelo, The Netherlands, November 14–16, 78–84, 1996.
P a l e a r i M. A., C a m i s a s c a S., B e r e t t a G., R e n o n G., C o r s i c o P., B e r t o l o G., C r i v e l l i G.: Ostrich meat: physico-chemical characteristics and comparison with turkey and bovine meat. Meat Science, 48, 3–41, 1998.
R a k L., M o r z e k K.: Chemiczne badanie mięsa. Wydawnictwo AR, Wrocław 2002.
R e i n e r G., D o r a u H. P., D z a p o V.: Cholesterol content, nutrients and fatty acid profiles of ostrich (Struthio camelus) egss. Archiv für Geflügelkunde, 59, 65–68, 1995.
S a l e s J., H a y e s J. P.: Proximate, amino acid and mineral composition of ostrich meat. Food Chemistry, 56 (2). 167–170, 1996.
S a l e s J.: Nutrient composition of ostrich meat. American Ostrich, 10, 30-31, 1995.
S ł o w i ń s k i M., A d a m c z y k L., A n d r z e j c z y k J.: Mięso strusi afrykańskich – właściwości technologiczne. Mięso i Wędliny, 7, 2001.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Robert Krusiński 
Instytut Żywienia Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w LublinieLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora