Wskaźniki rozrodu norek przy zastosowaniu różnych warunków żywienia

Hanna Bis-Wencel

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Andrzej Zoń

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki, Chorzelów

Leon Saba

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie

Olga Odrasovic

Univerzita Veterinárskeho Lekárstwa, Katedra Zivotneho Prostredia, Košice, Ślovenská RepublikaAbstrakt

In a mink farm located in SE Poland, puppies from scanbrown morph after weaning from monthers were selected into 2 groups, 50 individuals each (I experimental, II control). Both groups were fed with the same feed. The energetic value for 1 kg was: 1800–2500 Kcal/EM, depending on the growth stage,protein 32–35%; fat 45–50%. The difference between two groups was in the use of feed in group I with an additional preservative sodium pyrosulphite in dose 0.2; 0.3 of total feed mass with Rendox antioxidant 0.15–0.20 per 1 kg of feed. Both preservatives were added into fish-meat components stored in cooling room. Several breeding parameters were controlled: percentage of fertilized and sterile females, average brood size, percentage losses of puppies on 7th day,between 7th–21st days and the number of puppies weaned from a statistical dam, mass of breed and puppies on 2nd, 7th, 14th and 21st days. Our results indicate clearly that adding preservative and antioxidate influenced positively the sanitary standard of feed in group I where we received higher and more satisfying breeding parameters in comparison to the control group.


B i s - W e n c e l H., S a b a L., L i c z m a n s k i A., N o w a k o w i c z - D ę b e k B.: A level of some indicesof the oxidation state in blood plasma of mink at slaughter period under the definite maintenance and feeding conditions, 68–70. Procedings of the VIII International Scientific Congress in Fur Animal Production, 2004.
H a n s e n S. W., D e c k e r E. L.: Eating and Drinking Behaviour of Mink and Relationship between Feed Intake and Activity/ Stereotypies and Factors influencing the activity. Annual Report 2001, 29-34. Danish Fur Breeders Research Center, Holstebro, Denmark, 2001.
P e d e r s e n V.: Behaviour and productionsparameters as an indication of welfare in female breeding mink during different social housing conditions from weaning to pelting time. Annual Report 2003, 17–26. Danish Fur Breeders Research Center, Holstebro, Denmark, 2003.
S ł a w o ń J.: Żywienie lisów i norek. PWRiL, Warszawa 1987.
Z o ń A., B i s - W e n c e l H., K o p c z e w s k i A., M a z u r A.: Ocena wskaźników rozrodu norek przy zastosowaniu różnych typów domków wykotowych i warunków żywienia. Zesz. Nauk. AR, Wrocław, 505, 307–312, 2004.
Pobierz

Opublikowane
2006-12-31Hanna Bis-Wencel 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Andrzej Zoń 
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki, Chorzelów
Leon Saba 
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej w Lublinie
Olga Odrasovic 
Univerzita Veterinárskeho Lekárstwa, Katedra Zivotneho Prostredia, Košice, Ślovenská RepublikaLicencja

Od 2022 r. artykuły są udostępniane na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa (CC BY 4.0). Artykuły opublikowane przed 2022 r. są dostępne na zasadach licencji Creative Commons uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 międzynarodowa  (CC BY-NC-ND 4.0).

Przysłanie artykułu do redakcji oznacza, że nie był on opublikowany wcześniej, nie jest rozpatrywany do publikacji w innych wydawnictwach.

Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób.


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>