Wpływ benzyloadeniny na regenerację pędów Zantedeschia aethiopica ‘Green Goddess’ in vitro

DANUTA KOZAK

Institute of Ornamental Plant and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 59, 20-068 Lublin

MAGDALENA STELMASZCZUK

Institute of Ornamental Plant and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 59, 20-068 LublinAbstrakt

Pędy Zantedeschia aethiopica ‘Green Goddess’ pochodzące z kultur aseptycznych in vitro kultywowano na pożywce Murashige and Skoog [1962] zawierającej BA w stężeniach 5, 10, 25 i 50 μM. Kontrolę stanowiła pożywka bez cytokininy. Największą liczbę pędów kątowych uzyskano na pożywkach z dodatkiem BA 25 i 50 μM. Pożywka uzupełniona 25 μM BA stymulowała najsilniej formowanie kłączy. Korzenie tworzyły pędy rosnące na wszystkich badanych pożywkach, najlepiej w obecności BA 5 i 10 μM.

Słowa kluczowe:

Zantedeschia aethiopica ‘Green Goddess’, BA, pędy kątowe, in vitro

Chang H.S., Chakrabarty D., Hahn E.J., Paek K.Y., 2003. Micropropagation of calla lily (Zantedeschia. albomaculata) via in vitro shoot tip proliferation. In vitro Cellular and Developmental Biology Plant 39, 2, 129–134.

Ebrahim M.K.H., 2004. Comparison, determination and optimizing the conditions required for rhizome and shoot formation, and flowering of in vitro cultured calla explants. Sci. Hortic. 101, 3, 305–313.

Fan J.Q., Zhang W.W., Zhang N., Guo W.M., 2005. In vitro culture and rapid propagation of several varieties of Zantedeschia spp. J. Nanjing Agric. Univ. 28, 2, 28–31.

Gabryszewska E. 1995. Plant regeneration of Alstromeria in vitro. Acta Agrobot. 48, 2, 95–104.

Gamborg O.L., Miller R.A., Ojima K., 1968. Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells. Exp. Cell Res. 50, 151–158.

Koech A.A., Isutsa D.K., Wu Q., 2005. Explants, hormones and sucrose influence in vitro shoot regeneration and rooting of calla lily (Zantedeschia albomaculata L. Spreng.) ‘Black Magic’. J. Agric. Sci. Techn. 7, 1, 53–66.

Murashige T., Skoog F., 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tabacco tissue cultures. Physiol. Plant., 15, 473–479.

Peng F., Chen Y.Y., Hao R.M., Xia B., 2006. Optimum on induction and proliferation of adventitious buds from Zantedeschia hybrida ‘Parfait’ in vitro. J. Plant Res. Envir. 15, 2, 47–49.

Podwyszyńska M., 1992. In vitro propagation of Aglaonema sp. Folia Hort. IV/1, 105–114.

Ramirez-Malagon R., Borodanenko A., Barrera-Guerra J.L., Ochoa-Alejo N., 1989. Shoot number and shoot size as affected by growth regulators in in vitro cultures of Spathiphyllum floribundum L. Sci. Hort. 3, 227–236.

Vlahos J.C.,1988. Regeneration of two cultivars of Achimenes longiflora DC in vitro. Acta Hort. 251, 255–273.


Opublikowane
2009-06-29DANUTA KOZAK 
Institute of Ornamental Plant and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 59, 20-068 Lublin
MAGDALENA STELMASZCZUK 
Institute of Ornamental Plant and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Leszczyńskiego str. 59, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora