Wzrost i plonowanie drzew wiśni odmiany ‘Łutówka’ okulizowanych na dwóch podkładkach

STANISŁAW WOCIÓR

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

IRENA WÓJCIK

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin

SALWINA PALONKA

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinAbstrakt

Siła wzrostu drzew odmiany ‘Łutówka’ zależała od podkładki. W warunkach Wyżyny Sandomierskiej, na żyznej glebie młode drzewa okulizowane na antypce miały o 13% cieńsze pnie, natomiast starsze o 41% (istotnie) cieńsze niż na czereśni ptasiej. W obydwu badanych grupach wiekowych drzewa na antypce tworzyły istotnie mniejsze korony niż na czereśni ptasiej. Podkładki nie wpływały istotnie na plonowanie, wielkość owocu, pękanie owoców i porażenie przez choroby grzybowe. Procent pękania owoców zależał od przebiegu pogody. W 2004 r., w którym w okresie dojrzewania ‘Łutówki’ wystąpiły obfite opady deszczu, procent pękania był istotnie większy niż w pozostałych latach. W przypadku drzew sadzonych w 1995 r. pękanie owoców i porażenie przez choroby było znacznie większe niż na drzewach sadzonych w 2001 r., mających mniejsze i mniej zagęszczone korony.

Słowa kluczowe:

wiśnie, podkładki, wzrost, plonowanie, pękanie owoców

Chełpiński P., Lewandowski J., Gembra J., Mikiciuk G. 2007. Wpływ stosowania preparatów Wapnovit i Calcinit na pękanie owoców czereśni odmiany ‘Burlat’. Rocz. AR Poznań, Ogrodnictwo, CCCLXXXIII, 41, 291–296.

Dencker I., Toldam-Andersen T.B. 2005. Effects of rootstock, winter temperature and potassium fertilization on yield components of young sour cherries. Acta Hort. 667, 409–414.

Funk T. 1969. Das obstbauliche Verhalten der Schatenmorellen auf einigen Sorteureinen Mahalebunterlagen im Vergleich zu Prunus avium HZ 170 und Vogelkirschenmischung bis zum 10 Standjahr. Arch. Gartenbau 17, 101–115.

Grzyb Z.S., Kolbusz S.M. 1989. Influence of selected rootstocks on health status, vigor and bearing of three sour cherry cultivars. Fruit Sci. Rep., 16, 4, 215–224.

Grzyb Z.S., Gronek M. 1991. Wzrost i owocowanie wiśni na różnych podkładkach w rejonie nadmorskim. Prace Inst. Sadow. Kwiac. Skiern. ser. A, 30, 55–60.

Kopytowski J., Markuszewski B. 2008. Wpływ podkładek na wzrost i plonowanie wiśni w warunkach Warmii. XLV Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad. ISiK Skierniewice, 124–125.

Nyeki J., Szabo Z., Szabo P. 2005. Fertility of sour cherry varieties selected in Hungary. Acta Hort. 667, 403–405.

Perry R.L., Runkel J.L., Longstroth M.A. 1996. The effects of rootstock on the preformance of ‘Hedelfinger’ and ‘Montmorency’ cherry in Michigan, USA. Acta Hort. 410, 257–268.

Rozpara E. 1995. Odmiany polecane do sadów wiśniowych i czereśniowych na podstawie badań prowadzonych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Nowoczesna technologia uprawy wiśni i czereśni. Prace Inst. Sadow. Kwiac. Skiern, 7–14.

Rozpara E., Omiecińska B., Grzyb Z.S. 2000. Ocena przydatności na pękanie owoców czereśni hodowli czeskiej, niemieckiej i kanadyjskiej. XXXIX Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad. ISiK Skierniewice, 68–69.

Selwa J., Wociór S., Lipecki J., Doraczyński G., Leśniak A. 1994. Wpływ podkładek na wzrost i owocowanie wiśni odmian ‘Łutówka’ i ‘North Star’. Annales UMCS, s. EEE, II, 16, 117–123.

Szpadzik E., Jadczuk-Tobjasz E., Łotocka B. 2008. Biologia kwitnienia i przydatność sadownicza wybranych odmian wiśni. XLV Ogólnopol. Nauk. Konf. Sad. ISiK Skierniewice, 162–164.

Tylus K., Grzyb Z.S., Czynczyk A. 1986. Wzrost i owocowanie wiśni odmiany ‘Łutówka’ na różnych podkładkach. Prace Inst. Sadow. Kwiac. Skiern. ser. A, 26, 65–73.

Ugolik M., Hołubowicz T., Kantorowicz-Bąk M. 1993. Wpływ podkładki na wzrost, plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach odmian ‘North Star’, ‘Kelleris 16’, ‘Łutówka’. Inf. o badaniach Kat. Sadownictwa AR Poznań, t. III, 43–47.

Wociór S. 2008. The effect of rootstocks on the growth and yielding of sour cherry cv. ‘Łutówka’. Acta Agrobot. 61(1), 123–127.

Pobierz

Opublikowane
2008-03-02STANISŁAW WOCIÓR 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
IRENA WÓJCIK 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
SALWINA PALONKA 
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. S. Leszczyńskiego 58, 20-068 LublinLicencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora