Wpływ odmiany na wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) w warunkach Lubelszczyzny. Część II. Plon liści

Robert Gruszecki

Abstrakt

W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2004–2006 porównywano wielkość i jakość plonu liści piętnastu odmian pietruszki korzeniowej. Badane odmiany różniły się istotnie pod względem długości i masy liści uzyskanych z jednej rośliny. Najdłuższymi liśćmi charakteryzowały się rośliny odmian ‘Aroma’ (49,3 cm) i ‘Ołomuńcka’ (49,0 cm), a najkrótszymi rośliny odmiany ‘Hamburska’ (36,1 cm). Największą masę liści z jednej rośliny stwierdzono u odmian ‘Brandenburska’ (36,2 g) i ‘Eagle’ (34,8 g). Liście o najmniejszej masie wytwarzały rośliny odmiany ‘Bubka’ (22,5 g). Największy plon liści ogólny i handlowy zebrano z roślin odmian ‘Berlińska PNE’ (odpowiednio 21,9 i 17,6 t·ha–1) oraz ‘Alba’ (21,3 i 17,4 t·ha–1), a najmniejszy z roślin odmian ‘Omega’ (14,7 i 10,8 t·ha–1) i ‘Vistula’ (14,7 i 10,9 t·ha–1). Udział plonu handlowego w plonie ogólnym liści nie zależał od odmiany.

Słowa kluczowe:

pietruszka korzeniowa, odmiany, plon liści

Bąkowski J., Michalik H. 1986. Przydatność niektórych gatunków warzyw do produkcji suszu. Biul. Warz. XXIX, 191–210.
Błażewicz M., Kęsik T. 1991. Wpływ głębokości siewu oraz zastosowania substancji zmniejszających zaskorupienie gleby na wschody, wzrost i plony pietruszki. Mat Konf. Ogólnopolskiego Zjazdu Hodowców Roślin Warzywnych, Kraków, 5–6 lutego 1991 r., 115–118.
Błażewicz-Woźniak M. 1997. Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Część II. Wzrost i plon liści. Ann. UMCS sect. EEE, V, 129–140.
Gruszecki R. 2004. Effect of cultivar on early yield of parsley grown from the late summer sowing. Folia Hort., 16/2, 27–32.
Gruszecki R. 2005. Ocena wybranych odmian pietruszki korzeniowej uprawianych w warunkach Lubelszczyzny [w:] Zmienność genetyczna i jej wykorzystanie w hodowli roślin ogrodniczych, red. B. Michalik, E. Żurawicz, Wyd. ISK Skierniewice, 107–111.
Gruszecki R. 2006. Ocena wybranych cech biometrycznych kilku odmian pietruszki korzeniowej uprawianej z siewu późnojesiennego. Folia Hort. supl., 1, 156–160.
Kmiecik W., Lisiewska Z. 1999a. Comparison of leaf yields and chemical composition of Hamburg and leafy types of parsley. I. Leaf yields and their structure. Folia Hort. 11/1, 53–63.
Kmiecik W., Lisiewska Z. 1999b. Comparison of leaf yields and chemical composition of Hamburg and leafy types of parsley. I. Chemical composition. Folia Hort. 11/1, 65–74.
Nawrocki J. 2000. Ocena zdrowotności kilku odmian pietruszki korzeniowej. Zesz. Nauk. AR Kraków, 364, 349–352.
Pokluda R. 2003. Comparison of selected characteristics of root parsley [Petroselinum crispum conv. radicosum (Alef.) Danert] cultivars. Hort. Sci. (Prague) 30/2, 67–72.
Rumpel J., Grudzień K., Borkowski J. 1995. Zimowanie warzyw pod osłoną z włókniny. Mat. konf. „Nauka praktyce ogrodniczej”. Lublin 14–15 września 1995 r., 687–690.
Pobierz

Opublikowane
2007-12-15Robert Gruszecki Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>