Wpływ cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych na preferencje konsumentów jabłek

Eugenia Czernyszewicz

Abstrakt

Celem pracy było poznanie oraz ocena związków pomiędzy preferencjami konsumentów jabłek a ich cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi. Analizowano fakt występowania współzależności oraz jej siłę i charakter. Analizę wykonano na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2006 r. wśród mieszkańców Lublina. Udowodniono statystycznie istotny wpływ niektórych cech, takich jak płeć, wiek, wykształcenie, dochody, źródła dochodów, typ rodziny, na zachowania i preferencje konsumentów jabłek w zakresie częstotliwości ich spożywania, miejsca zakupu, wielkości jednorazowych zakupów, wielkości owoców, barwy skórki, twardości miąższu i smaku.

Słowa kluczowe:

jabłka, zakupy, spożycie, preferencje

Barritt B.H., 2002. The apple in the word of 2002. Present situation and developments for producers and consumers. Interpoma 7–9 November, Bolzano, Italy, 11–19.
Borges R.P., Brug J., van Assema P., Dagnelie P.C. 2004. Explaining fruit and vegetable consumption: the theory of planned behaviour and misconception of personal intake levels. Appetite 42, 157–166
Brug J., Debie S., Assema P. van, Weijts W. 1995a. Psychosocial determinants of fruit and vegetable consumption among adults: results of focus group interviews. Food Quality and Preference, 6, 2, 99–107.
Brug J., Lechner L., De Vries H. 1995b. Psychosocial determinants of fruit and vegetable consumption. Appetite, 25, 285–296.
Budżety gospodarstw domowych z lat 2000–2004, GUS, Warszawa.
Bywalec Cz., Rudnicki L. 1992. Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji. AE w Krakowie, Kraków.
Czernyszewicz E. 2002. Wybrane aspekty spożycia owoców w Lublinie. Handel Wewnętrzny, nr specj., IRWiK, SGGW, 38–40.
Czernyszewicz E. 2004. Preferencje konsumentów w zakupie i spożyciu jabłek. Ann. UMCS, sec. EEE, 14, 13–23.
Ellinger W. 2006. Konsumtrends bei Äpfeln und Apfelsorten. Interpoma 2006, Bolzano, Congress Paper, 17–31.
Frątczak E., Pęczkowski M., Sienkiewicz K., Skaskiewicz K. 2005. Statystyka od podstaw z systemem SAS. SGH, Warszawa.
Giłka J. 2004. Determinanty oraz zmiany konsumpcji żywności wrród Polaków. Roczn. Nauk. SERiA, 6, 2, 59–62.
Grzybowska-Brzezińska M., Pilarski S. 2005. Styl życia a konsumpcja żywności. Rocz. Nauk. SERiA, VII, 3, 58–64.
Gulbicka B., Kwasek M. 2001. Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych. IERiG, Warszawa.
Jesionkowska K., Konopacka D., Płocharski W. 2006. The quality of apples – preferences among consumers from Skierniewice, J. Fruit Ornametal Plant Res. 14, 173–182.
Kamphuis C.B.M., Giskes K., de Bruijn G.-W., Brug J., Van Lenthe F.J. 2006. Environmental determinants of fruit and vegetable consumption among adults: A systematic review. British J. Nutr. 96 (4), 620–635.
Kurzawiński J. 2001. Marketingowe badania konsumentów owoców. Mat. IV Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej nt. „Marketing w ogrodnictwie”. 12–13 XII 2001, AR w Lublinie, 97–100.
Kühn B.F., Thybo A.K. 2001. The influence of sensory and physiochemical quality on Danish children’ s preferences for apples. Food Quality and Preference, 12, 543–550.
Kwasek M. 2000. Współzależność między spożyciem żywności a poziomem dochodów w świetle współczynników dochodowej elastyczności spożycia (popytu). Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument żywności i jego zachowania rynkowe”, 12–13 X Warszawa 155–159.
Licznar-Małańczuk M., Szewczuk A. 2002. Analiza preferencji mieszkańców Wrocławia przy zakupie jabłek na podstawie badań ankietowych. Mat. XLI Oólnopolskiej Naukowej Konferencji Sadowniczej, Skierniewice, 28–30 VIII, 70.
Lindström M., Hanson B.S., Wirfält E., Ostergren P.O. 2001. Socioeconomic differences in the consumption of vegetables, fruit and fruit juices. The influence of psychosocial factors. Europ. J. Public Health, 11(1), 51–59.
Mruk H. 2005. Preferencje konsumentów w Polsce w zakresie produktów żywnościowych – od czego zależą, czego można się spodziewać. Mat. Konf. „Jak zapewnić przyszłość mojego gospodarstwa”, Dni Przedsiębiorcy Rolnego, Poznań.
Péneau S., Hoehn E., Roth H.-R., Escher F., Nuessli J. 2006. Importance and consumer perception of freshness of apples. Food Quality and Preference 17, 9–19.
Perez A., Ln B-H., Allshouse J. 2001. Demographic profile of apple consumption in the U.S. Fruit and Tree Nuts S&O/FTS-292/September 2001, 37–47.
Piekut M. 2006. Zróżnicowanie spożycia owoców i przetworów owocowych w Polsce. Przem. Ferment. Owoc.-Warz., 6, 26–27.
Sojkin B. 1994. Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna. Zesz. Nauk. ser. II, z. 135, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Strojewska I. 2006. Konsumpcja owoców i warzyw w Polsce i w UE. Przem. Ferment. i Owoc.-Warz., 10, 26–28.
Sznajder M., Moskalik B., Wielicka A. 2005. Wpływ wieku na zwyczaje konsumentów w zakresie spożycia owoców i warzyw. Roczn. Nauk. ser. II, t. VII, z. 3, Wieś Jutra, (Warszawa), 173–178.
Trębacz A. 2000. Preferencje konsumentów owoców a rynek jabłek deserowych. Mat. III Ogólnopolskiej Konferencji Ogrodniczej nt. „Szanse i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, 13–14 grudnia, AR w Lublinie, 233–242.
Wieland S. 2002. Äpfel sind das beliebteste Obst in Deutschland. Obstbau 1, 36–37.
Zmarlicki K., 2000. Porównanie preferencji konsumentów kupujcych jabłka w latach 1995 i 1999. Zesz. Nauk. Inst. Sad. i Kwiac. 8, 419–422.
Pobierz

Opublikowane
2005-12-15Eugenia Czernyszewicz Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich. Autor podpisuje oświadczenie o oryginalności dzieła i wkładzie poszczególnych osób. 

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Annales Horticulturae” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do artykułu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) 


Inne teksty tego samego autora